Arhiw

«Bilim we sport berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe» atly halkara sergi geçiriler

0
5090
Salgysy:
г.Ашхабад, Чандыбил шаёлы, 143
Telefon belgiňiz:
39-88-70, 39-88-81(82)(83)(84)(85)(86)
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Sport we Ýaşlar syýasaty ministrligi we Türkmenistanyň söwda-senagat edarasy 2018-nji ýylyň 13 — 14-nji noýabrynda «Bilim we sport berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe» atly halkara sergini geçirýärler
Guraýjy topar Türkmenistanyň dahylly ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň bilermenlerini hem-de hünärmenlerini, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny, türkmen işewürlerini, ýurdumyzyň raýatlaryny, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini sergä çagyrýar. 
Serginiň iş wagty:
13-nji noýabrda sagat 10.00-dan 18.00-a çenli;
14-nji noýabrda sagat 10.00-dan 17.00-a çenli.

Sergi Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň 143-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçirilýär.
Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 39-88-70, 39-88-81(82)(83)(84)(85)(86).

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler