Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanda Koreýa Respublikasynyň hepdeligi geçiriler

0
5059

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi we Koreýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy Sizi Türkmenistandaky koreý hepdeligine çagyrýarlar.
Koreý hepdeliginiň açylyş dabarasy we koreý milli tagamlarynyň festiwaly 
2018-nji ýylyň 5-nji sentýabrynda sagat 17.00-da
“Ýyldyz” myhmanhanasynda (diňe çakylyk boýyunça)
Ylmy okuw maslahaty
Mowzuk: “Beýik Ýüpek ýolunyň ähmiýeti we oňa häzirkizaman garaýyşlar"
2018-nji ýylyň 6-njy sentýabrynda sagat  14:30-da
“Ýyldyz” myhmanhanasynda.
Koreý kinofilmleriniň görkezilişi
2018-nji ýylyň 5-nji sentýabrynda sagat 15:00-da we 19:00-da,
6-njy sentýabrynda sagat 15:00-da we 19:00-da, 
7-nji sentýabrynda sagat 15:00-da we 19:00-da 
“Aşgabat” kinoteatrynda.           
Koreý milli tans toparynyň çykyşlary:
2018-nji ýylyň 6-7-nji sentýabrynda sagat 17.00-da
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda.
Biziň bilen koreý medeniýetiniň köpdürli ajaýyplygyndanlezzet alyň! 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler