Soňky habarlar

Arhiw

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik

0
21804
Salgysy:
Aşgabat ş., Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi
Telefon belgiňiz:
39-46-32; 39-46-38
Soňky täzelenme:

1. LOT ¹ 18.
Balkan welaýatynyň Gumdag şäheriniň Magtymguly köçesinde ýerleşýän 600 orunlyk orta mekdebiň gurluşygy üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.
2. LOT ¹ 23.

Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň Nebitçiler we Weterançylar köçeleriniň çatrygyndaky 500 orunlyk Medeniýet öýüniň gurluşygy üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak. 
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.
3. LOT ¹ 61.

Lebap welaýatynyň «Farapawtoýollary» serhetýaka gümrük postunyň ýanyndaky awtoduralgada guruljak binalar we desgalar üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy.
4. LOT ¹ 62.

Lebap welaýatynyň «Farapawtoýollary» serhetýaka gümrük postunyň ýanyndaky awtoduralgada guruljak binalar we desgalar üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy.
5. LOT ¹ 63.

Ahal welaýatynyň «Sarahsawtoýollary» serhetýaka gümrük postunyň ýanyndaky awtoduralgada guruljak binalar we desgalar üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy.
6. LOT ¹ 64.

Lebap welaýatynda Amyderýanyň suw gorag bentleriniň durkuny täzelemek, kenary berkitmek we hanany göneltmek işleriniň gurluşygyna gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba we suw hojalyk ministrligi.
7. LOT ¹ 73.

Balkan welaýatynyň Serdar şäherindäki durky täzelenýän 1-nji orta mekdebiň gurluşygyna gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.
8. LOT ¹ 94.

Ot-iýimleri satyn almak.
Satyn alyjy: “Türkmen atlary” Döwlet birleşigi.
9. LOT ¹ 187.

Türkmenistanyň S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň okuw binalarynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba we suw hojalyk ministrligi. 
10. LOT ¹ 264.

Aşgabat şäheriniň S.Türkmenbaşy şaýolunyň ugrunda ýerleşýän 73, 73a, 77-nji jaýlaryň öňündäki hassahana — 1, hassahana — 2, hassahana — 3 suw çüwdürimlerini söküp aýyrmak hem-de bir sany suw çüwdürimini gurmak üçin enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
11. LOT ¹ 265.

Aşgabat şäheriniň Saglyk ýolunyň 8,5 kilometrinde bölekleýin abatlaýyş işlerini geçirmek üçin enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
12. LOT ¹ 268.

Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Gündogar we Oguzhan köçeleriniň yşyklandyryş işleri üçin enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
13. LOT ¹ 269.

 Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Görogly — Abadan aýlaw ýolunyň Abadan ýaşaýyş toplumy — Köpetdag köçesiniň aralygynyň yşyklandyryş işleri üçin enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
14. LOT ¹ 270.

 Aşgabat şäheriniň durky täzelenýän köçeleri üçin enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
15. LOT ¹ 277

Aşgabat şäheriniň Köşi ýaşaýyş jaý toplumynyň günbataryndaky 68 sany ýaşaýyş jaýlar toplumyndaky 320 orunlyk 1 belgili çagalar bagy üçin enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
16. LOT ¹ 405.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň 1,3,4-nji umumy ýaşaýyş jaýlarynda we «A», «B», «W», «G» okuw binalarynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak. 
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Bilim ministrligi.
17. LOT ¹ 438

Aşgabat şäheriniň Garadaşaýak obasyndaky 1200 orunlyk orta mekdebiň çägi üçin enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
18. LOT ¹ 460

Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň Gowşut geňeşliginiň «Parahat» daýhan birleşiginiň suw üpjünçilik ulgamynyň gurluşygy üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.
19. LOT ¹ 470

Türkmenbaşy halkara aeroportundan «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyna barýan 20 km. bolan awtomobil ýolunyň durkuny täzelemek üçin gerek bolan 1 000 sany granit erňegini satyn almak.
Satyn alyjy: «Türkmenawtoýollary» döwlet konserni.
20. LOT ¹ 510.

Baş üpjünçilik we tyl müdirliginiň zerurlygy üçin kir ýuwujy tozy satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.
21. LOT ¹ 519.

Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynyň Gadyrýap geňeşliginiň suw geçiriji ulgamlaryny täzeden gurmak işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.
22. LOT ¹ 557.

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň Täze ýol geňeşliginde gurulýan täze, döwrebap şäherçäniň elektrik üpjünçiliginiň Nur-110/10 kW elektrik bekediniň hem-de S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň Jumanyýaz Hudaýbergenow adyndaky geňeşliginiň Bagtyýar zaman obasynyň elektrik üpjünçiliginiň «Gülistan» 110/35/10kW elektrik bekediniň transformator toplumlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.
23. LOT ¹ 580.

Lebap welaýatynyň Döwletli etrabynyň (öňki Beýik Türkmenbaşy) Daşrabat geňeşliginiň Ýagtylyk obasynyň Bitaraplyk, Bagtyýarlyk köçelerinde KTP-250/6 kWa desgasyny oturtmak we 10/0,4 kW HU-ny gurmak, Döwletli etrabynyň (öňki Beýik Türkmenbaşy) Daşrabat geňeşliginiň Ýagtylyk obasynyň Döwletli köçesinde KTP -250/6 kWa desgasyny oturtmak we 10/0,4 kW HU-ny gurmak, Sarymeýdan obasynyň Bedew köçesinde KTP-400/6 kWa desgasyny oturtmak we 10/0,4 kW HU-ny gurmak, Burguçy geňeşliginiň Ganakçy obasynyň B.Kerbabaýew, N.Hemraýew köçelerinde KTP-630/6 kWa desgasyny oturtmak we 10/0,4 kW HU-ny gurmak, Hatab obasynyň Bitaraplyk köçesinde KTP-400/6 kWa desgasyny oturtmak we 10/0,4 kW HU-ny gurmak, Serdar geňeşliginiň Dostluk obasynyň Türkmenbaşy köçesinde KTP-250/6 kWa desgasyny oturtmak we 0,4 kW HU-ny gurmak, Ýylangyz geňeşliginiň Ýylangyz obasynyň Ýylangyz köçesinde KTP-400/6 kWa desgasyny oturtmak we 0,4 kW HU-ny gurmak, Türkmenistan geňeşliginiň Ýaşlyk obasynyň Seýdi köçesinde KTP-400/6 kWa desgasyny oturtmak we 10/0,4 kW HU-ny gurmak, Türkmenistan geňeşliginiň Ýaşlyk obasynyň Abadan köçesinde KTP-630/10 kWa desgasyny oturtmak we 10/0,4 kW HU-ny gurmak, Çärjew (öňki Serdarabat) etrabynyň S.A.Nyýazow daýhan birleşiginiň Şyhlar obasynda 0,4 kW elektrik geçirijisiniň durkuny täzelemek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.
24. LOT ¹ 594.

Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň Mukam köçesinde 0,4 elektrik geçiriji howa ulgamynyň gurluşygy, Görogly etrabynyň Magtymguly adyndaky geňeşliginiň Akgöl obasynda, Türkmenistan geňeşliginiň Kerpiçli obasynda, Saparmyrat Nyýazow adyndaky geňeşliginiň Ýaňyýap obasynda 10/0,4 kW elektrik geçiriji howa ulgamynyň gurluşyklary, Akdepe etrabynyň Orazgeldi Ärsaryýew adyndaky geňeşliginiň Şorumsa obasynda elektrik geçiriji howa ulgamynyň gurluşygy, S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň Alyşir Nowaýy adyndaky geňeşliginiň Daýhanazat obasynyň elektrik geçiriji howa ulgamynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.
25. LOT ¹ 608.

Ahal welaýatynyň (öňki Derweze etrabynyň) täze obasynyň awtomobil ýollarynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.
26.LOT ¹ 610.

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň B.Annanow köçesiniň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.
27. LOT ¹ 613.

Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň Bugdaýly daýhan birleşiginiň elektrik üpjünçiliginiň 10/0,4 kW HU-nyň gurluşygy üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.
28. LOT ¹ 627.

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç şäherindäki 200 orunlyk Medeniýet öýi üçin mebel inwentarlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.
29. LOT ¹ 629.

Aşgabat şäheriniň Garry Gullyýew köçesiniň A.Nyýazow şaýolundan B.Annanow köçesine çenli ýolunyň durkuny täzelemek we ýol belgilerini satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
30. LOT ¹ 630.

Aşgabat şäheriniň Gurtly ýaşaýyş jaý toplumynyň gündogar tarapyndaky 68 sany jaý toplumynyň içki ýollaryny gurmak üçin ýol belgilerini satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
31. LOT ¹ 644.

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynda täze, döwrebap obany gurmak (2-nji etap, daşarky we içerki inžener ulgamlary, desgalary, içki köçeleri, geçelgeleri we seýilgähleri gurmak) üçin gerek bolan gurluşyk enjamlaryny we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
32. LOT ¹ 645.

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynda täze, döwrebap obany gurmak (2-nji etap, Saglyk öýi) üçin gerek bolan enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
33. LOT ¹ 664.

Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň «Türkmenistan» daýhan birleşiginiň Parahatlyk obasynyň oba ýollarynyň gurluşygy (yşyklandyryş işleri) üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.
34. LOT ¹ 666.

Balkan welaýatynyň Esenguly we Etrek etraplarynyň Ekerem — Esenguly — Ajyýap — Çaloýuk — Garadegiş — Gidrolum — Ýasydepe — Baýathajy — Etrek esasy suw geçirijisiniň gurluşygynyň 1-nji tapgyry, Esenguly — Ajyýap — Çaloýuk — Garadegiş esasy suw geçirijisine gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.
35. LOT ¹ 844.

Mary etrabynyň Jemgyýet geňeşliginiň çäginde gurulýan täze, döwrebap şäher tipli şäherçäniň täze arassa agyz suw ulgamlarynyň gurluşygy üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.
Bäsleşik 2018-nji ýylyň 6-njy sentýabrynda geçirilýär. Bäsleşige gatnaşmak üçin gerek resminamalar, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar barada maglumaty şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmaňyzyň esasynda alyp bilersiňiz:
Aşgabat ş., Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi, tel. 39-46-32; 39-46-38.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler