Soňky habarlar

Arhiw

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik

0
20311
Salgysy:
Aşgabat ş., Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi
Telefon belgiňiz:
39-46-32; 39-46-38
Soňky täzelenme:

1. LOT ¹ 86.
Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň Diýar geňeşliginiň Galkynyş obasyndaky saglyk merkeziniň gurluşygy üçin dürli görnüşdäki harytlary satyn almak. 
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.
2. LOT ¹ 89.
Aşgabat şäheriniň Parahat — 7/3 ýaşaýyş jaý toplumyny gurmak üçin (bug gazan jaýyny) enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
3. LOT ¹ 826.
«Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň ªäheri yşyklandyryş müdirligi şäherimiziň yşyklandyryş ulgamynda gerek bolan elektrik enjamlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Energetika ministrligi.
4. LOT ¹ 847.
Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň Lebap welaýaty boýunça müdirliginiň Beýik Türkmenbaşy, Hojambaz we Saýat etrap bölümleriniň edara binalarynyň gurluşyk işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny, enjamlary we mebel toplumlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrligi.
Bäsleşik 2018-nji ýylyň 28-nji awgustynda geçirilýär.
Bäsleşige gatnaşmak üçin gerek resminamalar, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar barada maglumaty şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmaňyzyň esasynda alyp bilersiňiz:
Aşgabat ş., Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi, tel. 39-46-32; 39-46-38.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler