Soňky habarlar

Arhiw

9—10-nji noýabry aralygynda «Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe» atly halkara sergisi geçiriler

0
9063
Salgysy:
Торгово-промышленной палаты Турк­менистана по адресу: г.Ашхабад, Чандыбил шаёлы, 143
Telefon belgiňiz:
39-88-87/86/83, 39-89-49
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Sport baradaky döwlet komiteti we Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy 2017-nji ýylyň 9—10-nji noýabry aralygynda «Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe» atly halkara sergisini geçirýär.

Guraýjy topar Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň hünärmenlerini, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny, türkmen işewürlerini, ýurdumyzyň raýatlaryny, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini sergä çagyrýar.

Serginiň iş wagty:

9-njy noýabrda sagat 10.00-dan 18.00-a çenli;

10-njy noýabrda sagat 10.00-dan 17.00-a çenli.

Sergi Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň 143-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçirilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 39-88-87 (86), (83), 39-89-49.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler