Soňky habarlar

Arhiw

Gurban baýramy mynasybetli Türkmenistanyň meşhur aýdymçylarynyň gatnaşmagynda baýramçylyk konsertleri geçiriler

0
12820
Soňky täzelenme:

Aşgabat kinoteatrynda

2-nji sentýabrda sagat 19:00-da  aýdymçylar Kuwwat Dönmezow we Durdy Durdyýew özleriniň iň gowy aýdymlary bilen çykyş ederler.

Salgysy: Aşgabat ş., Magtymguly şaýoly, 115

Telefonlary: 93-67-45, 93-67-25,

 

 

Türkmenistan kinokonsert merkezi

2-nji sentýabrda sagat 19:00-da aýdymçylar Nurýagdy Rejepow we Aýna Seýitgulyýewa özleriniň iň gowy aýdymlary bilen çykyş ederler.

3-nji sentýabrda sagat 19:00-da aýdymçylar Amansoltan Gulmyradowa we Baýram Hojatow özleriniň iň gowy aýdymlary bilen çykyş ederler.

4-nji sentýabrda sagat 19:00-da aýdymçylar Kakajan Hojamyradow we Begenç Çaryýew özleriniň iň gowy aýdymlary bilen çykyş ederler.

Salgysy: Aşgabat ş., Oguzhan köçesi,13

Telefonlary: Каssа: 49-26-58, Kabulhana: 49-21-00

 

 

Watan kinokonsert merkezi 

2-nji sentýabrda sagat 18:00-da hem-de 20:00-da aýdymçylar  Merdan Altyýew we Parahat Pürjäýew özleriniň iň gowy aýdymlary bilen çykyş ederler. Şeýle hem bu konsertiň çäklerinde wäşileriň çykyşlary hem görkeziler.

3-nji sentýabrda sagat 18:00-da hem-de 20:00-da aýdymçylar Ahmet Atajanow we Perhat Ataýew özleriniň iň gowy aýdymlary bilen çykyş ederler.

4-sentýabrda sagat 19:00-da aýdymçylar Baýram Hojadow we Gurbangeldi Ataýew özleriniň iň gowy aýdymlary bilen çykyş ederler.

Salgysy: Aşgabat ş., Görogly köçesi, 46

Telefonlary: Каssа: 92-18-65, Kabulhana: 92-04-67

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler