Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi bilen Ysraýýyl döwletiniň Türkmenistandaky Ilçihanasy Ysraýýylyň meşhur sazandasynyň bilelikdäki konsertine çagyrýar

0
10490
Salgysy:
Дворце мукамов Государственного культурного центра Туркменистана
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi bilen Ysraýýyl döwletiniň Türkmenistandaky Ilçihanasy

Sizi Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 50 günüň galmagy mynasybetli Ysraýýyl döwletiniň meşhur sazandasy Hen Simbalistiň Türkmenistanyň Döwlet simfoniki orkestri bilen bilelikdäki konsertine çagyrýarlar.

Konsert 2017-nji ýylyň 30-njy iýulynda sagat 19:00-da Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde geçirilýär.

Giriş tölegsiz.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler