Soňky habarlar

Arhiw

«Türkmen dokmasy — 2017» atly dokma önümleriniň halkara sergisi

0
10772
Salgysy:
Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň 143-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasy
Telefon belgiňiz:
39-88-70, 39-88-81/82/83/84/85/86.
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy hem-de Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi 2017-nji ýylyň 3—4-nji iýunynda Türkmenistanyň Dokma senagaty pudagynyň işgärleriniň güni mynasybetli «Türkmen dokmasy — 2017» atly dokma önümleriniň halkara sergisini geçirýär

Guraýjy topar Türkmenistanyň dahylly ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň bilermenlerini hem-de hünärmenlerini, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny, türkmen işewürlerini, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini sergä çagyrýar.

Serginiň iş wagty:

3-nji iýunda sagat 10.00-dan 18.00-a çenli;

4-nji iýunda sagat 10.00-dan 15.00-a çenli.

Sergi Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň 143-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçirilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:
39-88-70, 39-88-81/82/83/84/85/86.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler