Soňky habarlar

Arhiw

«Ak şäherim Aşgabat» atly XVI köpugurly halkara sergi

0
12026
Salgysy:
Aşgabat şäheriniň Çandibil şaýolunyň 143-nji jaýynda ýerleşýän Söwda-senagat edarasynyň binasynda
Telefon belgiňiz:
39-88-87-86-85, 39-89-49
Soňky täzelenme:

Aşgabat şäher häkimligi, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy 2017-nji ýylyň 24—25-nji maýynda «Ak şäherim Aşgabat» atly XVI köpugurly halkara sergini geçirýärler.

Guraýjy topar Türkmenistanyň dahylly ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň bilermenlerini hem-de hünärmenlerini, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny, türkmen işewürlerini, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini sergä çagyrýar.

Serginiň iş wagtlary:

24-nji maýda sagat 10.00-dan 18.00-a çenli;

25-nji maýda sagat 10.00-dan 15.00-a çenli.

Sergi Aşgabat şäheriniň Çandibil şaýolunyň 143-nji jaýynda ýerleşýän Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçirilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 39-88-87-86-85, 39-89-49

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler