Türkmenistanyň çägindäki uçuşlarda goşmaça çäreler girizilýär

20:4205.08.2020
0
80553
Türkmenistanyň çägindäki uçuşlarda goşmaça çäreler girizilýär

«Türkmenhowaýollary» agentligi pnewmoniýanyň getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen, uçuşlara gelen Türkmenistanyň we daşary ýurt raýatlaryndan ýa-da raýatlygy bolmadyk adamlardan mundan beýläk COVID-19 keseliniň ýokdugy barada ýörite kepilnama talap ediljekdigini habar berdi.

Kepilnamasy bolmadyk adamlara uçmaga rugsat berilmez.

Goşmaça maglumat üçin şu telefonlara ýüz tutup bilersiňiz:

39-17-17; 39-17-18; 39-17-20.

E-poçta: hgbgsoragjogap@online.tm

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň