Soňky habarlar

Arhiw

E-Bilimde Logo Tiger programmasyny aňsat öwreniň.

0
1492
Telefon belgiňiz:
+99363778849
Pocta:
sahra.ebilim@gmail.com
Bahasy:
150
Siz bu Logo tiger 3 ýa-da Go 3 programmasyny öwrenmek üçin ilki bilen bize goşulyň: www.ebilim.com.tm.
Siz bu programmanyň kömegi bilen dürli görnüşli önümçilik alyp barylyşy bilen tanyşarsyňyz.
Biziň E-Bilim saýdymyzdan siz has ýeňil we çalt öwrenip bilersiňiz. Hem-de tiz wagtda we öýde oturan ýeriňizde.
Bu mümkinçilikleri eliňizden bermäň!
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler