Soňky habarlar

Arhiw

KOMPÝUTER ÝYGNAÝAS

0
2035
Telefon belgiňiz:
+99365288311
Pocta:
maksatorayew986@gmail.com
Sborka etmek uçin doly toplumyny satyn aldyňyzmy
ýa-da işlemeýän detallary bölekleýin çalyşmak ýa-da
ulgam bölüminiň köne elementlerini täzelemek
isleýärsiňizmi, ýöne muny nädip etmelidigini
bilmeýärsiňizmi ýa-da komponentleri gurmakda
ýa-da düzmekde kynçylyk çekýärsiňizmi?
Onda siz biziň bilen habarlaşyň!
SBORKA ETMEK we,müşderilermiziň islegne görä sborka üçin ähli zerur
bolan detallary gurnamak, zerur zatlaryň
hemmesini birikdirmek biziň wezipämize düşýär.
Biz siziň ähli islegleriňizi amatly bahadan
kanagatlandyrarys.

Şahsy kompýuter satyn almak kararyna gelseňiz,
haýsydyr bir kompýuter satyn almak üçin dükana
gaçmaga howlukmaň. Ilki bilen kompýuteriň haýsy
meseleler üçin zerurdygy hakda pikirlenmeli?

Hünärmenlerimiz, wezipeleriňiz üçin iň amatly
konfigurasiýany saýlamaga kömek eder. Nirede
köp zady tygşytlap boljakdygyny we muny etmezligiň
has gowudygyny aýdarlar. Netijede, işleriňiz üçin
optimallaşdyrylan bahanyň hiline görä iň amatly
kompýuter alarsyňyz.

Kompýuter ulgamynyň bölümini ýygnamak belli bir
hünär we tejribe talap edýär. Her bir ulanyjy
şahsy kompýuterden komponentlerden özbaşdak ýygnap
bilmeýär.

Kompýuteriň haýsydyr bir gurnamasyna başlamazdan
ozal ähli elementler bolmaly. Noldan başlasaňyz,
size kompýuter korpusy, prosessor (sowadyjy bilen),
RAM, anakart, grafiki karta (islege görä),
elektrik üpjünçiligi, gaty disk, SSD (maslahat berilýär),
optiki disk (islege bagly) gerek bolar.
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler