Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň buýurmasy esasynda bäsleşik yglan edýär

0
5437
Salgysy:
Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýy.
Telefon belgiňiz:
44-46-64, 44-46-77.
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň buýurmasy esasynda şu täze edara binalaryny gurmak boýunça bäsleşik yglan edýär.

— Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäher kazyýetiniň, Bereket etrap kazyýetiniň;

— Mary welaýatynyň Mary şäher kazyýetiniň täze edara binalaryny gurmak.

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary, teklipleri Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

Haýyşnamalar 2023-nji ýylyň 18-nji iýulyna çenli kabul edilýär.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 44-46-64, 44-46-77.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler