Suw filter hyzmaty

0
1183
Eýesi:
AquaCom Suw Filterlary
Salgysy:
Gagarin köçe Kamaz senter
Telefon belgiňiz:
+99363481110
Pocta:
aquacom.tm@gmail.com
Bahasy:
128
Web adres:
aquacom.tm@gmail.com
AquaCom - arassa agyz suwy krantdan! Biz ýörite öý, ofis ýa-da kiçi kafe we restoran üçin suw arassalaýyş filtr ulgamlaryny satmak, gurnamak, bejermek we hyzmat etmek bilen meşgullanýarys. Bizde: >>>Amatly bahalardan kartridj(süzgüç) we filterlar. >>> Amatly bahadan öý üçin suw arassalaýyş filtr ulgamlary (ters (obratnyý) osmos). >>>MUGT: |Gurnamak|, ||kartrij (filterlary) çalyşmak||, |||bejeriş|||, ||optimizasiýa|| we |tehniki| hyzmatlary. Biz her öý hojalygynyň suw süzgüç (filtr) ulgamlaryny MUGT ABATLAMAGY, GOWULANDYRMAGY we HYZMAT ETMEGI hödürleýäris. Hünärmenimiz öýüňize gelip, suw süzgüç (filtr) ulgamyňyzy MUGT DIAGNOSTIKA eder, zerur bolsa, kartrij we filtrleriň çalyşmagyny, ulgamynyň gowylandyrmagyny (optimizasiýa) ýa-da abatlamagyny teklip eder. Egerde islendik çalyşýlýan bölekleri, kartrijleri ýa-da ätiýaçlyk şaýlary çalyşmaly bolsaňyz, MUGT GURNAW, GOWULANDYRMAK we ABATLAÝYŞ HYZMATLARYMYZY hasaba alaňda biziň bahalarymyz bazardaky bahalaryň iň amatlylarydyr. Bizden satyn alnan suw süzgüç (filtr) ulgamlary bilen, biz 24 AÝA ÇENLI KEPILLIGINI, MUGT GURNALMAGYNY we önumiň ömrüniň dowamynda MUGT HYZMAT EDIŞINI hödürleýäris. Bize jaň ediň, biz Siziň ähli soraglaryňyza jogap bermäge şat bolarys! ☎️ + 99363-481110 Email: aquacom.tm@gmail.com Instagram: AquaCom.TM #Ашхабад, #Аннау, #Бюзмеин, Абадан #Ashgabat, #Anew, #Büzmeýin, Abadan

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler