Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Döwlet ösüş banky damjalaýyn suwaryş ulgamynyň taslamasyny düzmek, ony enjamlaşdyryp gurnamak we ulanmaga doly taýýar edip tabşyrmak şerti bilen açyk görnüşli bäsleşigiň möhletini uzaldýar

0
22684
Salgysy:
Aşgabat şäheri, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 143-nji jaýy
Telefon belgiňiz:
(+99312) 21-04-65; 21-04-42

Bäsleşik teklipli bukjalar 2018-nji ýylyň 6-njy sentýabryna, sagat 12-00-a çenli kabul edilýär.
Bäsleşik resminamalaryny almak üçin şu salgy boýunça ýüz tutup bilersiňiz: 744000. Aşgabat şäheri, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 143-nji jaýy. Türkmenistanyň Döwlet ösüş bankynyň edara binasy.
Habarlaşmak üçin tel: (+99312) 21-04-65; 21-04-42; 21-04-43 (faks).

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň