Soňky habarlar

Arhiw

Tikincilik

0
594
Telefon belgiňiz:
+99363778849
Pocta:
almaatayewa95@gmail.com
Salam, mähriban ildeşler E-bilim platformamyzda hoş gördük! Biziň platformamyzyň size bilimiňizi artdyrmagyňyz üçin hünär başarnyklaryňyzy kämilleşdirmek üçin niýetläp hödürleýän öwrediji wideolary köpugurlydyr. Şol sanda hem tikinçi gelin-gyzlarymyz üçin hem diýsen gyzykly öwrediji sapaklar bar. Mähriban gelin-gyzlar şol sapaklaryň dowamynda biz size adaty öý maşynynda dürli egin-eşikleri tikmegi öwrederis. Şeýle hem ýeň oturtmakda, kese goýmakda, ýakany kebşirlemekde we başga-da ýüze çykýan kynçylyklardan baş alyp çykmak üçin gerekli maslahatlary bereris. Siz bolsa biziň sapaklarymyzdan peýdalanyp öz tikinçilik işiňizde kämilleşip bilersiňiz.
www.ebilim.com.tm
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler