Последние новости

Архив новостей

Tikincilik

0
621
Телефон:
+99363778849
Почта:
almaatayewa95@gmail.com
Salam, mähriban ildeşler E-bilim platformamyzda hoş gördük! Biziň platformamyzyň size bilimiňizi artdyrmagyňyz üçin hünär başarnyklaryňyzy kämilleşdirmek üçin niýetläp hödürleýän öwrediji wideolary köpugurlydyr. Şol sanda hem tikinçi gelin-gyzlarymyz üçin hem diýsen gyzykly öwrediji sapaklar bar. Mähriban gelin-gyzlar şol sapaklaryň dowamynda biz size adaty öý maşynynda dürli egin-eşikleri tikmegi öwrederis. Şeýle hem ýeň oturtmakda, kese goýmakda, ýakany kebşirlemekde we başga-da ýüze çykýan kynçylyklardan baş alyp çykmak üçin gerekli maslahatlary bereris. Siz bolsa biziň sapaklarymyzdan peýdalanyp öz tikinçilik işiňizde kämilleşip bilersiňiz.
www.ebilim.com.tm
Комментарии
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
По теме