Boş iş orunlarymyz

1. Wideo ssenarist

Döredijilik toparymyza ssenariý ýazmak bilen meşgullanjak, döredijilikli çemeleşýän işgär gözleýäris.

Ýerine ýetirmeli borçlary:

 • göwrümi uly bolmadyk ssenariýleri ýazmak  ― olarda ýagdaý gahrymanlaryň belli bir hereketleri we sözleri beýan edilýär.
 • tekstleri, ssenariýleri, gepleşikleri birkemsiz dürs, gyzykly hem-de mazmunly ýazmak;
 • animasiýa wideosy üçin sýužet liniýalaryny döretmek (hekaýa etme, öwrediji hekaýalar, görkezmeler ýa-da opposite song bolup biler)
 • oňat ssenariý stilinde gahrymanlaryň hereketlerini suratlandyrmak we beýan etmek;
 • mahabat ýa-da başga marketing maksatly tekstleri döretmeklik – ssenariý düzmeklik, mehanikalary we işjeňligi suratlandyrmak, şygarlary ýazmak, neýming;
 • trendleriň seljermesi

Talaplar:

 • Döredijilik we ssenariý ýazmakda tejribäniň bolmagy;
 • Surata düşürmekde tejribesiniň bolmagy;
 • Pikirini ussatlyk bilen gysga sözde beýan etmegi hem-de maglumaty tomaşaça ýetirmegi başarmak;
 • Berlen tabşyryklary wagtynda we çalt ýerine ýetirmek;
 • Şahsy kompýuteri we interneti ynamly ulanyjy derejesinde bilmek;
 • Kontentiň döredilişine ýolbaşçylyk etmek;
 • Žurnalistlere, korrektorlara, prodýusere ýolbaşçylyk etmek;
 • Türkmen, rus dillerini we dürs ýazuwy bilmeklik;
 • Iňlis diliniň esasyny bilmeklik artykmaçlyk hasap ediler.

Şertleri:

 • Aýlyk haky  3000 manatdan başlaýar + galamhaky tölegi
 • Gelşikli, rahat edara jaýy
 • Hünäri boýunça mugt okamaklyk
 • Iş berijiniň hasabyna daşary ýurtlara iş saparlary hem bolmagy mümkin
 • Aýlyk hakynyň öz wagtynda tölenilmegi
 • Hünär derejesiniň ösmegi we tejribe alyşmaklyk
 • Özüňiz dolandyryp biljek amatly (çeýe) iş tertibi
 • Türkmenistanyň Zähmet kodeksine laýyklykda resmileşdirilmek

Dalaşgärleri seçip almak prosesi:

 • Gürrüňdeşlik; 
 • Her bir dalaşgäre barlag ýumşy berler;
 • Barlag ýumşunyň netijeleri boýunça geljekki işgär saýlanyp alnar.

-----------------------------------------------------------------

2. Wideo boýunça hünärmen (montaž, wideooperator)

Talaplar:

 • Wideony montaž edýän we işleýän programmalarda işlemek başarnygy;
 • Taýýar şablonar bilen işlemek başarnygy; 
 • Elektron poçta bilen işlemekigi başarmak;
 • Bu ulgamda azyndan 3 ýyl iş tejribesi.

Şertler:

 • Oňaýly iş tertibi;
 • Wagtly-wagtynda aýlyk;
 • Türkmenistanyň zähmet kodeksine laýyklykda resmi taýdan işe ýerleşdirilmek.

-----------------------------------------------------------------

3. "Türkmenportal" saýtynyň habarçysy

Talaplar:

 • Habarlaryň ýazylyş standartlaryny bilmek;
 • Tejribeli internet ulanyjy;
 • Hökmany E-poçta bilen işlemegi başarmaly we MS Office programmalaryny bilmeli; 
 • Gürrüňleşmegi, teswir almaklygy başarmaklyk;
 • Açyk çeşmelerden zerur maglumatlary gözlemek başarnygy.

Borçlary:

 • Redaksiýanyň görkezmesi boýunça materiallary ýazmak we gaýtadan işlemek.
 • Söhbetdeşlik taýýarlamak we ýazmak.
 • Reraýt, kopiraýt.

Dil bilimi: 

 • Türkmen we rus dilleri (gepleşik we ýazmaça) hökmany;
 • Iňlis dili (Intermediate derejesinden pes bolmaly däl).

Şertleri:

 • Wagtly-wagtyna oňat tölenilýän aýlyk. 
 • Çeýe iş tertibi.
 • Gyzykly çärelere gatnaşmak mümkinçiligi. 
 • Işewürlik žurnalistikasy ulgamynda ösmeklik mümkinçiligi.
 • Türkmenistanyň zähmet kodeksine laýyklykda resmi taýdan işe ýerleşdirilmek.
 • Rahat we ýaraşykly iş ýeri.

-----------------------------------------------------------------

4. Grafiki dizaýner

Borçlary:

 • Grafiki mazmuny döretmek we redaktirlemek.

Talaplar:

 • Illustrator, Photoshop, InDesign, Corel Draw ýaly esasy çyzgy programmalaryny ýokary derejede  bilmeklik.

Şertleri:

 • Aýlyk haky  2000 manatdan başlaýar;
 • Rahat iş ýeri;
 • Hünäri boýunça mugt okuw;
 • Aýlyk hakynyň wagtynda tölenilmegi;
 • Hünär taýdan ösmek hem-de tejribe alyş-çalyş;
 • Türkmenistanyň Zähmet kanunçylygyna görä işe resmileşdirmek.

-----------------------------------------------------------------

5. Programmist

Borçlary:

 • Web saýtlary, uly sistemalary döretmek we uzak möhletli proýektlere goşant goşmak.   

Talaplar:

 • Backend, frontend we full stack programmistler.

Şertleri:

 • Aýlyk haky 5000 manatdan başlaýar;
 • Her iş boýunça goşmaça töleg.
 • Rahat iş ýeri;
 • Hünäri boýunça mugt okuw;
 • Aýlyk hakynyň wagtynda tölenilmegi;
 • Hünär taýdan ösmek hem-de tejribe alyş-çalyş;
 • Türkmenistanyň Zähmet kanunçylygyna görä işe resmileşdirmek.

Maglumatlaryňyzy şu salga iberip bilersiňiz: vacancy@turkmenportal.com