Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabadyň teatrlarynda görkeziljek sahna eserleri

0
9590
Soňky täzelenme:

Şu ýylyň 6-8-nji maýy aralygynda Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary we myhmanlary üçin paýtagtda hereket edýän teatrlaryň sahnalarynda 20-ä golaý sahna eserleri görkeziler:

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatry:

6-njy maý: «Ependi ýa-da gülkünç goňşy» 19:00;
7-nji maý: «Söýgide serhet bolmaýar» 19:00;
8-nji maý: «Gülki agşamy» 19:00.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Milli sazly drama teatry:

6-njy maý: «Aýdym-sazly gülki agşamy» 19:00;
7-nji maý: «Aýdym-sazly gülki agşamy» 19:00;
8-nji maý: «Aýdym-sazly gülki agşamy» 19:00.

A.S.Puşkin adyndaky Döwlet rus drama teatry:

6-njy maý: «Hanuma» 19:00;
7-nji maý: «Üç jojujak we çal möjek» 13:00;
7-nji maý: «Bezemen geýnen ýigit» 19:00;
8-nji maý: «Kör garga» 13:00;
8-nji maý: «Biz hökman duşuşarys» 19:00.

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry:

6-njy maý: «Alty gelin» 19:00;
7-nji maý: «Lukman gelinlik» (Oýun ilkinji gezek görkezilýär) 19:00;
8-nji maý: «Geliň, gülşeliň!» 19:00.

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatry:

6-njy maý: «Oýun bir, maza iki» 19:00;
7-nji maý: «Çynymy aýtsam» 19:00;
8-nji maý: «Gülki agşamy» 19:00.

Bellik: Teatr sahnalarynda görkeziljek oýunlara tomaşa etmek üçin petekleri teatrlaryň kassalarynda satyn alyp bilersiňiz.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler