Türkmenistanda tabşyrylmagy bellenilen galla hasylynyň dörtden üç bölegi ýygnaldy

0
644
0
0

Dowam edýän galla oragynda eýýäm bellenilen hasylyň dörtden üç bölegi ýygnaldy. Her günde watan harmanyna 25 müň tonnadan gowrak galla tabşyrylýar.

Lebap welaýatynyň babadaýhanlary orak döwrüniň başyndan bäri öňdebaryjy orunlarda barýarlar. Bu ýerde tabşyrmagy bellenilen 350 müň tonna galla hasylynyň eýýäm 86 göterimi ýygnaldy. Şu ýyl türkmen daýhanlary 1 million 600 müň tonna galla hasylyny ýygnamagy maksat edinýärler.

Galla oragyna gatnaşýanlar üçin ähli zerur şertler döredilendir. Ýörite dynç alyş meýdançalary, gyzgyn nahar, medeni-dynç alyş çäreleri olaryň hyzmatynda. 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Teswir ýok
Рейтинг@Mail.ru