Soňky habarlar

Arhiw

Web programmirlemegi öwrenmek isleýänler üçin täze kurs.

0
809
Telefon belgiňiz:
+99363778849
Pocta:
sahra.ebilim@gmail.com
Bahasy:
1000
Näme üçin biznese web saýt gerek ?
• Saýt kompaniýanyň keşbini döretmäge kömek edýär.
• Saýtdaky maglumatlar ulanyjylaryň pikirini emele getirýär.
• Müşderi sizi üçünji bir çeşmeden däl-de, göni özüňiz bilen aragatnaşyk saklamagyna getirer. Şeýle hem hyzmatdaşlaryňyz, üpjün edijiler, hemaýatkärler, mahabat berijiler üçin amatly.
• Web saýdyňyzda özüňiz we biznesiňiz barada näçe köp maglumat berseňiz, şonça-da müşderileriňiziň ynamyny gazanarsyňyz.
Ajaýyp, optimal web sahypasy bolan telekeçiler elmydama bäsdeşlerinden bir ädim öňde bolýarlar.
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler