E-Bilim wideo okuw platformasy size ýapon dili kurslaryny hödürleýär.

0
822
Telefon belgiňiz:
+99363778849
Pocta:
ebilim.tm@gmail.com
Häzirki wagtda Ýaponiýa döwleti öz dili we medeniýeti bilen başga ýurtlaryň adamlarynda uly gyzyklanma döredýär. Beýleki halklaryňkydan düýpgöter tapawutlanýan sungat eserleri, egin-eşikleri, saz gurallary we dünýägaraýyşlary ýaly zatlary islendik adamda uly gyzyklanma, has-da köp zat bilmek islegini döredýändir. Eger sizde-de ýapon medeniýetini içgin öwrenmek islegi bar bolsa, muňa olaryň dillerini öwrenmekden başlamaly. Dili öwrenmek üçin iň amatly ýer bolsa, E-Bilim wideo okuw platformasydyr. Siz E-Bilim platformasynda ýapon dilini başlangyçdan tölegsiz şekilinde öwrenip bilersiňiz. Ýapon dilini we medeniýetini öwrenmek üçin www.ebilim.com.tm saýtymyzda ýa-da Play Marketden biziň programmamyzy alyp, islän wagtyňyz öwrenmäge başlap bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin: +99363778849
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler