Täzelikler

Zarýad çemşesi — kola

Şeýle bir zady göz öňüne getiriň! Ine, siz ýolda. Köp ulananyňyz sebäpli, telefonynyň zarýady tamamlanýar. Soň bolsa gündelik durmuşymyzyň eýýäm aýrylmaz parçasyna öwrülen jübi telefonymyzy...

Bilezik — zarýad beriji

Ykjam telefonlarymyz wagtyň geçmegi bilen, şeýle bir kämilleşýär welin, olaryň başarmaýan we başarmajak işi ýok diýseň gelip dur. Ýöne ykjam telefonlaryň iň esasy keseli —...

FIFA 17-ä isleg uly

Kompýuter oýunlarynyň muşdaklarynyň her ýyl hem sabyrsyzlyk bilen garaşýan oýunlarynyň biri FIFA tapgyrynyň täze nesli amatlylygy bilen esasy bäsdeşi PES 2017-den biraz yza galan-da bolsa,...

Windows 7 bilen windows 8 hem taryha siňer

Windows 7 «Maýkrosoft» kompaniýasynyň iň söýülen ulgamlarynyň biri boldy. Ondan has kämildigine garamazdan, windows 8 ulanyjylaryň o diýen ünsüni çekip bilmedi. Her näme-de bolsa, olaryň...

Blutuz täze mümkinçiliklerini hödürleýär

Mobil enjamlaryň we kompýuterleriň arasynda suratlary, aýdymlary, wideolary, dürli faýllary alyşmagyň iň gysga hem-de muzdsuz ýoluny özünde jemleýän blutuz mümkinçilikleriniň sanyny has artdyrýar. Ol mümkinçilikler...

«Altyn asyr» we «Balkan» uly hasaply ýeňiş gazandy

24-nji maýda futbol boýunça milli çempionatymyzyň Ýokary ligasynyň 16-njy tapgyrynyň soňky iki duşuşygy geçirildi. Aşgabatda we Balkanabat şäherinde geçirilen duşuşyklaryň ikisi hem ýer eýeleriniň uly...

Ýokary liga — 2017: 15-nji tapgyryň gysgaça hasaplamalary

Tapgyryň umumy aýratynlygy: Orunlar üýtgeýär: Bu tapgyrdan soň, ýaryş tertibinde iki üýtgeşme boldy — dördünji orundaky «Balkan» üçünji, altynjy basgançakdaky «Aşgabat» bäşinji orna geçdi. Dört täze wekil:...