Türkmenistanda Döwlet baýdagynyň gününi bellemäge giňden taýýarlyk görülýär

0
1400
0
0

Aşgabat, 08.02.2015. “Türkmenportal”.

Türkmenistanda Döwlet baýdagynyň gününe bagyşlanyp geçiriljek baýramçylyk çärelerine taýýarlyk görülýär.

Häzirki wagtda ählihalk baýramçylyk gününde paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde sungat ussatlarynyň geçiriljek döwlet konsertine, taýýarlyk görülýär.

Bulardan başga-da, ýurdumyzyň medeniýet ulgamyna degişli edaralarda, ýokary we orta okuw mekdeplerinde, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň institutlarynda, Baş baýdagyň meýdançasynyň öňünde we welaýatlaryň merkezleriniň esasy meýdançalarynda guraljak aýdym-sazly çykyşlara, sergilere, maslahatlaryň we döredijilik duşuşyklarynyň, beýleki medeni-köpçülikleýin çäreleriň geçirilmegine taýýarlanylýar.

Mahlasy, Türkmenistanda ýurduň garaşsyzlygyny, özbaşdaklygyny, milli bitewüligini alamatlandyrýan Döwlet baýdagynyň gününi ýokary guramaçylyk derejesinde bellenilip geçiler.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Teswir ýok
Рейтинг@Mail.ru