Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Prezidenti Täjigistanyň Garaşsyzlyk güni bilen gutlady

10:0309.09.2023
0
30429

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmona we ýurduň ähli doganlyk halkyna Täjigistan Respublikasynyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny hem-de iň gowy arzuwlaryny iberdi. Bu barada "Türkmenistan" gazeti habar berýär.

Täjigistan Respublikasy syýasy-jemgyýetçilik durmuşynyň ähli ugurlarynda uly üstünlikleri gazandy, ykdysady ösüşde täze sepgitlere ýetdi, şeýle hem halkara giňişlikde at-abraýyny yzygiderli ýokarlandyrdy. Türkmenistan Täjigistan Respublikasy bilen ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň mundan beýläk-de giňeldilmegine we ösdürilmegine uly ähmiýet berýär. Biziň ýurtlarymyzyň syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer we beýleki ugurlarda alyp barýan işlerini üstünlikli utgaşdyrýandygyny bellemek ýakymlydyr - diýip, türkmen döwletiniň Baştutany gutlagynda belledi.

Türkmenistanyň Prezidenti bilelikdäki tagallalar netijesinde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň doganlyk halklaryň bähbidine mundan beýläk-de ösdüriljekdigine we çuňlaşdyryljakdygyna berk ynam bildirdi.

Prezident Serdar Berdimuhamedow, ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, täjik kärdeşi Emomali Rahmona berk jan saglyk, bagtyýarlyk we abadançylyk, Täjigistan Respublikasynyň doganlyk halkyna bolsa parahatçylyk, ösüş hem-de rowaçlyk arzuw etdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň