Soňky habarlar

Arhiw

«Çamsan Parkelam» haryt nyşanynyň Türkmenistandaky paýlaýjysy kwars laminatlaryny hödürleýär

12:3318.01.2023
0
23723

Türkiýäniň döwrebap pol örtüklerini öndürýän «Çamsan Parkelam» haryt nyşanynyň Türkmenistandaky resmi paýlaýjysy täze görnüşli kwars laminatlaryny müşderilere hödürleýär.

Kwars laminatlary bu hili pol örtüginiň adaty görnüşlerinden 70%-e çenli kwars goşundysy bolan düzümi bilen tapawutlanýar. Ol edil betona ýakyn berklige eýe bolup durýar. Kwars laminatynyň tagtasy köp gatly gurluşda bolup, onuň üsti bolsa agaç şekilindedir. Laminat tagtasynyň esasynda durýan kwars önümiň berkligini üpjün edýär. Laminatyň bu hili görnüşi «ýyly pol» ulgamy bilen sazlaşykly utgaşýar.

«Çamsan Parkelam» dükanlarynda kwars laminatlary bäş dürli reňkde hödürlenýär.

Täze görnüşli bu önümler bilen aşakda görkezilen salgylardan tanşyp bilersiňiz:

  • Aşgabat ş., Oguzhan köçesi, «Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy» söwda merkeziniň arka tarapyndaky awtoduralganyň 0-njy gatyndaky 60-njy dükan. Telefon belgileri: (+993 64) 58 19 19; (+993 65) 72 41 91;
  • Aşgabat ş., G.Kulyýew köçesi (2127), 41-nji jaý («Säher» binasy). Telefon belgileri: (+993 63) 72 62 74;
  • Lebap welaýaty, Türkmenabat ş., Zelili köçesi, «Gurluşykçy» dükany. Telefon belgileri: (+993 65) 95 43 43, (+993 62) 95 43 43;
  • Mary welaýaty, Mary ş., Aýtakow köçesi (Kalinin), «Artiklar Gurluşyk» dükany. Telefon belgileri: (+993 62) 34 43 15.

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň