Soňky habarlar

Arhiw

Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynyň artistleri Türkmenabatda çykyş etdiler

12:4018.11.2022
0
20919

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynyň Lebap welaýatyna sapary dowam edýär.

Artistler «Bary söýgi hakynda» şowhunly agşamky konsert bilen tomaşaçylary begendirdiler, şeýle hem, çagalar üçin «Super Towşan» atly sahna oýnuny görkezdiler. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» elektron neşiri habar berýär.

Mundan başga-da, Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly-drama teatrynyň sahnasynda «Andro we Sandro» spektakly görkeziler.

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynyň Türkmenabatdaky sapary 20-nji noýabra çenli dowam eder.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň