Soňky habarlar

Arhiw

Kanadada «gürleýän» Täze ýyl arçasy peýda boldy

17:2226.11.2021
0
591
Kanadada «gürleýän» Täze ýyl arçasy peýda boldy

Täze ýyl baýramy barha golaýlaýar. Şunuň bilen baglylykda, Kanadanyň söwda merkezleriniň birinde adamlary «gepleýän» arça garşylaýar. Onuň ady Wudi. Wudini, esasan, çagalar eý görýärler. Ýakymly däbe görä, çagalar onuň bilen öz Täze ýyl arzuwlaryny paýlaşýarlar.

Ine, britan poliseýleri-de Londonyň Skotlend-Ýard diýen ýerindäki edara binasynyň öňünde öz Roždestwo arçasynyň yşyklaryny ýakdylar. Dabarada poliseýler ilata mätäçlik çekýän maşgalalardan bolan çagalar üçin sowgat getirmek barada haýyş bilen ýüzlendiler, olaryň pikiriçe, şeýle sowgady alan çagalar özlerini bagtly duýarlar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň