News Archive

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi öň yglan edilen bäsleşigiň möhletini 2021-nji ýylyň 12-nji maýyna çenli uzaldýar

0
2614
Address:
Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýy.
Phone:
44-46-36, 44-46-64, 44-46-77.

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň buýurmagynda Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynyň çäginde täze desgalar toplumynyň taslamasyny düzmek we gurmak boýunça yglan edilen bäsleşigiň möhletini 2021-nji ýylyň 12-nji maýyna çenli uzaldýar.

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär. Haýyşnamalar şu bildirişiň gazetde çap edilen gününden başlap, 2021-nji ýylyň 12-nji maýyna çenli kabul edilýär.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 44-46-36, 44-46-64, 44-46-77.

If you notice an error in the text, please select it and press < strong> Ctrl + Enter

Comments
To leave a comment, log in or register
By topic