Последние новости

Архив новостей

В Туркменистане названы победители конкурса «Цифровое решение-2022»

16:4312.11.2022
0
27714

Имена победителей конкурса инновационных разработок «Цифровое решение-2022» объявили по итогам XV Международной конференции «Туркментел-2022» в Ашхабаде.

Конкурс среди молодых IT-специалистов, организованный Агентством «Туркменсвязь» проходил по семи направлениям: здравоохранение, наука и образование, транспорт и логистика, электронная промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг и робототехника.

Ниже приводится полный список победителей конкурса «Цифровое решение-2022»:
(на туркменском языке)

Gatnaşýan ugry Orun Taslamanyň ady Taslamany ýerine ýetirijiler
1 Saglygy goraýyş I Orun "SAGLYK" - Hassahana Dolandyryş Ulgamy Türkmenistanyň telekommunikasiýalar we informatika institutynyň 1-nji ýyl talyby Ýazmyradow Akynýaz
2 Ylym we bilim I Orun Infragyzyl şöhleleri ulanyp islendik tekizligi interaktiw tekizlige öwürmek Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk institutynyň kömekçi mugallymy Gurbanow Myrat
3 Ulag-logistika I Orun Türkmenistanyň Ulag we Logistika Merkeziniň sanly ulgam bilen dolandyryş programmasy Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň 4-nji ýyl talyby Ýazgulyyew Wekil
4 Elektron senagat I Orun Gün kadastryny işläp taýýarlamagyň sanly ulgamy Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň “Gaýtadan Energiýa çeşmeleri” ylmy önümçilik merkeziniň inženeri Allanazarow Nurmuhammet
5 Oba hojalyk I Orun Ekinleri awtomatiki usulda aralykdan ideg etmek Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutynyň çagyryş boýunça harby gullukçysy Batyrow Ahmet
6 Hyzmatlar ulgamy I Orun Ýangyn söndüriji robot Aşgabat şäheriniň 79-njy ýöriteleşdirilen orta mekdebiniň 9-njy synp okuwçysy Annagurdow Nurgeldi
7 Robototehnika I Orun Arduino esasda taýýarlanan dron Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň 4-nji ýyl talyby Bekmyradow Wekilmuhammet
8 Saglygy goraýyş II Orun “Sabat” mobil programma üpjünçilgi Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk institutynyň kömekçi mugallymy Artykow Orazmuhammet
9 Saglygy goraýyş II Orun Saglygy goraýyş pudagynda bilim bermek programmalar toplumunyň mobil goşundusy Myrat Garryýew Adyndaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk uniwersitetiniň 6-njy ýyl talyby Gurbanow Gojuk
10 Ylym we bilim II Orun VR atyşhanalarynda harby gullukçylaryň atyş endiklerini kämlleşdirmek Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-Deňiz institutynyň harby gullukçysy uly leýtenant Adamow Ilham
11 Ylym we bilim II Orun “VR Gämi dolandyrmak” okuw simulýatory Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-Deňiz institutynyň harby gullukçysy leýtenant Maksadow Söhbet
12 Ulag-logistika II Orun Akylly telefonlaryň kömegi bilen awtoulagy aralykdan dolandyrmagyň tehnologiýasy Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň 2-nji ýyl talyby Arazgeldiýew Şanazar
13 Ulag-logistika II Orun Open CV ulgamly akylly ulag duralgasy Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň 3-nji ýyl talyby Abdullaýew Jora
14 Elektron senagat II Orun Simdan onüm öndürýän stanok Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi Serkerdeler öýüniň çagyryş boýunça harby gullukçysy Ismailow Omarbek
15 Elektron senagat II Orun “Sargyt” programmasy Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-Deňiz institutynyň harby gullukçysy uly leýtenanty Täşliýew Gurbanmyrat
16 Oba hojalyk II Orun Awtomatlaşdyrylan ýyladyşhananyň dolandyryş ulgamy Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň 1-nji ýyl talyby Tirkeşow Arslan
17 Oba hojalyk II Orun Türkmen Atlary döwlet birleşiginiň Molekulýar genetikasy laboratoriýasy üçin "Bedew" atly programmasy Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň 3-nji ýyl talyby Gummyýew Ilmyrat
18 Hyzmatlar ulgamy II Orun Jemagat hojalygynyň sanly ulgamy “Marytelekom” welaýat elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň Internet bölüminiň esasy hünärmeni Ýedyýew Eziz
19 Hyzmatlar ulgamy II Orun Dürli görnüşli formatlary filtrlemek Politehniki orta hünär okuw mekdebiniň 2-ýyl talyby Orazow Serdar
20 Robototehnika II Orun Tiz hereket edýän mobil robot Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň 1-nji ýyl talyby Tajiýew Azymjan
21 Robototehnika II Orun Zir-zibilleri saýlaýan awtomatiki akylly robot Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň 3-nji ýyl talyby Nurberdiýew Allaberdi
22 Saglygy goraýyş III Orun Hassahana dolandyryş ulgamy Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndanky Harby institutynyň 3-nji ýyl talyby Baýryýew Bagtyýar
23 Saglygy goraýyş III Orun “MÄHREM-ENE” Lukmaçylyk hem-de raýatlara hyzmat edýän WEB hem-de mobil sanly platforma Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener tehnologiýalary uniwersitetiniň Kompýuter ylymlary we maglumat tehnologiýalary kafedrasynyň mugallymy Çaryýew Şageldi
24 Saglygy goraýyş III Orun Ilkinji kömek programma üpjünçiligi Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň 2-nji ýyl talyby Rejebow Arslan
25 Ylym we bilim III Orun Köpçülikleýin "Psihologiki"synaglaryny sanly ulgamy boýuça geçirmek Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener tehnologiýalar uniwersitetiniň Ýokary tehnologiýalaryň fizikasy kafedrasynyň mugallymy Saparow Bagtyýar
26 Ylym we bilim III Orun Jemgyýetçilik Ylymlary kafedrasy üçin talyplaryň we mugallymlaryň işini awtomatlaşdyrmak Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň 2-nji ýyl talyby Suhanberdiýew Mekan
27 Ylym we bilim III Orun Robaty türkmençe programirlemek we dolandyrmak Türkmenistanyň Halkara Ynsanperwer Ylymlary we ösüş uniwersitetiniň 4-nji ýyl talyby Amanow Kasym
28 Ulag-logistika III Orun "LogChain" - Blokçeýn tehnologiýasynyň logistikada ulanylşy Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener Tehnologiýalar uniwersitetiniň 4-nji ýyl talyby Ýollyýewa Gülaý
29 Ulag-logistika III Orun Ulaglaryň hereketine gözegçilik edýän sanly ulgam Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň Kiberfizika kafedrasynyň mugallymy Öwetdiýewa Aýjemal
30 Ulag-logistika III Orun Awtoulagy dolandyrmak Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndanky Harby institutynyň 3-nji ýyl talyby Baýryýew Bagtyýar
31 Elektron senagat III Orun Akylly sowadyjy - emeli aň Android programma üpjünçiligi bilen dolandyrylýar Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň magistr talyby Seýidow Didar
32 Elektron senagat III Orun “Tilsim”- kod ulanman aňsatlyk bilen web sahypalary döretmek Halkara Ynsanperwer ylymlary we osüş uniwersitetiniň Häzirki zaman kompýuter tehnologiýa kafedrasynyň mugallymy Ýazymow Musa
33 Elektron senagat III Orun Aşgabat şäheriniň öýjükli aragatnaşyk torunyň radiosignallarynyň ýaýraýyş häsiýetnamalaryny derňemek Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň çagyryş boýunça harby gullukçysy Atajanow Ahun
34 Oba hojalyk III Orun Awtomatlaşdyrylan suw üpjinçilik ulgamy Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň 3-nji ýyl talyby Babamyradow Myrat
35 Oba hojalyk III Orun Gök we bakja ekinlerini zyýanly mör-möjeklerden goramak Daşoguz welaýatynyň ýaş fizikleriň we matematikleriň ýöriteleşdirilen 21-nji orta mekdebiniň 11-nji synp okuwçysy Hajymyradow Agamät
36 Oba hojalyk III Orun Online-auksion Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň 1-nji ýyl ýyl talyby Agajumaýewa Güljan
37 Hyzmatlar ulgamy III Orun Emeli aň tehnologiýasynyň ulanyp şahsyýeti tanamak we hasaba almak Aşgabat şäheriniň dil derslerini çuňlaşdyryp öwredýän 87-nji ýöriteleşdirilen orta mekdebiniň mugallymy Agaýewa Aýbölek
38 Hyzmatlar ulgamy III Orun String Art Maсhine-sapagyň kömegi bilen surat taýýarlamak Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhammet Annaýew adyndaky Ýöriteleşdirilen 1-nji Harby mekdebiniň 11-nji synp okuwçysy Çaryýew Ahmetýar
39 Hyzmatlar ulgamy III Orun Edara kärhanalarymyzda işgäleri hasaba almak olaryň giriş çykyş hasabatlary Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutynyň 5-nji ýyl talyby Bekiýew Gaýyp
40 Robototehnika III Orun Hereketlenýän robot “Gol” Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň 1-nji ýyl talyby Ataýew Ýusup
41 Robototehnika III Orun Arduino platformasynyň komegi bilen gorag ulgamyny kamilleşdirmek Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby institutynyň Awtomatlaşdyrylan dolandyryş ulgamlary kafedrasynyň mugallymy
Allanazarow Azat
42 Robototehnika III Orun “Innowasion şäher” taslamalarynda we islendik obýektleri bezemek we owadanlamak Daşoguz welaýatynyň ýaş fizikleriň we matematikleriň ýöriteleşdirilen 21-nji orta mekdebiniň 11-nji synp okuwçysy Durdyýew Arslan

Читайте также:

Комментарии
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь