Ari Rolandyň jaz topary Türkmenistanda çykyş edyär

0
6568
Salgysy:
Киноконцертный зал "Туркменистан"
Telefon belgiňiz:
+99312 473503, +99312 473506.
Soňky täzelenme:

BŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy Türkmenistanyň medeniýet ministrligi bilen bilelikde Ari Roland jaz saz toparynyň 31-nji martdan 6-njy aprele çenli Türkmenistanda birnäçe köpçulik üçin açyk konsertlerini gurnaýar.

Ari Roland jaz saz topary Nýu-Ýork şäherinde işleýän we ýaşaýan dört sany jaz sazandalaryndan ybaratdyr. Olar: Ari Roland-basçy, Jon Moska-trombon, Zaid Nasser-alt-saksofonçy we Kit Balla-deprekçi. Olar halkara turlaryna gatnaşyp, ençeme ýazgylary amala aşyrdylar. Olaryň maksatnamasy aprel aýynda bütin dünýäde Jaz taryhy aýynyň bellenmeginiň bölegi bolup, Türkmenistana janly sazy getirýär. Bu saz maksatnamasy amerikan sazy we medeniýeti arkaly Birleşen Ştatlar bilen dünýäniň beýleki ýurtlarynyň arasynda medeni alyş-çalyşy geçirmek üçin düzülendir. Toparyň ýolbaşçysy Ari Roland üçin bu eýýäm Türkmenistana bäşinji sapar bolar.

Topar şu aşakdaky şäherlerde köpçulik üçin açyk konsertler bilen çykyş eder:

31-nji mart, 19:00 - Balkanabat şäheri – Balkan welaýatynyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky Döwlet sazly drama teatry
1-nji aprel, 19:00 – Türkmenbaşy şäheri – Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň Sport we medeniýet toplumynyň konsertler zaly.
4-nji aprel – Aşgabat şäheri - “Watan” kinokonsert merkezi
6-njy aprel – Daşoguz şäheri - N. Andalyp adyndaky Döwlet sazly drama teatry

Konsertler üçin giriş mugt we hemmeler üçin açykdyr. Bu konsertlerden başga topar Aşgabat şäherinde talyplar we sazandalar üçin ussatlyk sapaklaryny geçirer.

Goşmaça maglumat almak üçin ABŞ-nyň Ilçihanasynyň Maglumat we medeniýet bolümine (+99312) 473503 we (+99312) 473506 telefon belgileri arkaly ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler