Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabat şäher häkimligi öň yglan edilen bäsleşigiň möhletiniň şu ýylyň 23-nji ýanwaryna çenli uzaldylýandygyny habar berýär

0
3759
Salgysy:
Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 17-nji jaýy.
Telefon belgiňiz:
92-00-90.
Soňky täzelenme:

Aşgabat şäher häkimligi garamagyndaky edara-kärhanalaryň awtoulaglaryna we tehnikalaryna zerur bolan tekerleri satyn almak üçin üpjün edijileri saýlap-seçip almak boýunça öň yglan edilen bäsleşigiň möhletiniň şu ýylyň 23-nji ýanwaryna çenli uzaldylýandygyny habar berýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalary şäher häkimliginden alyp bilersiňiz.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 17-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: 92-00-90.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler