Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär

0
3693
Salgysy:
Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýolunyň 32-nji jaýy.
Telefon belgiňiz:
+99312 40-60-02; 40-64-41.
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky kart töleg ulgamynyň enjamlaýyn howpsuzlyk modul toplumyny satyn almak we bank kartlaryny şahsylaşdyrmak çözgüdini kämilleşdirmek boýunça açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär.

Bäsleşige gatnaşmaga gyzyklanma bildirýän taraplar degişli maglumatlary aşakda görkezilen salgydan sagat 9:00-dan 17:00-a çenli alyp bilerler. Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň ýerleşdirilen gününden başlap, 30 iş gününiň dowamynda kabul edilýär.

Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýolunyň 32-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: +99312 40-60-02; 40-64-41.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler