Soňky habarlar

Arhiw

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik yglan edildi

0
5843
Salgysy:
Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy
Telefon belgiňiz:
39-46-39, 39-46-38, 39-46-32.
Soňky täzelenme:

1. LOT ¹ 2.
Ministrligiň elektron kommunikasiýa ulgamlaryna zerur enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Adalat ministrligi.

2. LOT ¹ 4.
Ministrligiň degişli edaralaryna arassaçylyk serişdelerini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.

3. LOT ¹16.
Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň içerki gaz geçiriji ulgamynyň gurluşygy üçin maddy-tehniki serişdeleri satyn almak.
Satyn alyjy: «Türkmengaz» döwlet konserni.

4. LOT ¹ 21.
Ak bugdaý etrabynyň çäginden geçýän Arçabil şaýolunyň ugrunda ýerleşýän 4 gatly ýaşaýyş jaýynyň mozaika görnüşli bezegi üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

5. LOT ¹ 22.
«Daşoguzwelaýatagyzsuw» birleşiginiň garamagyndaky agyz suw bölümleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

6. LOT ¹ 25.
Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezini telefonlaşdyrmak maksady bilen, içerki eltiji aragatnaşyk ulgamynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi.

7. LOT ¹ 28.
Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkeziniň ýangyn habar beriji enjamlaryna tehniki hyzmat etmek.
Buýrujy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.

8. LOT ¹ 29.
Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkeziniň elektrik energiýasy bilen üznüksiz üpjün edýän enjamlaryna tehniki hyzmat etmek.
Buýrujy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.

9. LOT ¹ 35.
Halkara okuw-ylmy merkeziniň binasynyň sowadyjy, ýelejirediji we ýyladyjy ulgamlaryna yzygiderli tehniki hyzmat etmek.
Buýrujy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.

10. LOT ¹ 44.
Gullugyň Lebap welaýatynda ýerleşen degişli gözegçilik-geçiriş nokadyndaky awtoulaglary, tirkegleri zyýansyzlandyrýan desga hem-de zyýansyzlandyryş geçelgesini döwrebaplaşdyrmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy.

11. LOT ¹ 49.
Ministrligiň degişli edaralary üçin zerur bolan serişdeleri satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.

12. LOT ¹ 50.
Ministrligiň degişli edaralary üçin zerur bolan enjamlar toplumyny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.

13. LOT ¹ 51.
Ministrligiň degişli edaralary üçin zerur bolan serişdeleri satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.

14. LOT ¹ 52.
Ministrligiň degişli edaralary üçin zerur bolan serişdeleri satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.

15. LOT ¹ 54.
Ministrligiň degişli edaralaryna zerur bolan serişdeleri satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.

16. LOT ¹ 58.
Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynyň edarasynda ösdürilip ýetişdirilýän ahalteke atlary üçin arpa satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň Iş dolandyryş müdirliginiň Hojalyk müdirligi.

17. LOT ¹ 59.
Ministrligiň Ýer serişdeleri gullugy üçin Türkmenistanyň Döwlet ýer kadastrynyň awtomatlaşdyrylan geomaglumat toplumynyň merkezleşdirilen ýeke-täk elektron maglumatlar binýadyny döretmek üçin maddy-tehniki enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

18. LOT ¹ 69.
Ýokary kazyýetde hem-de onuň garamagyndaky kazyýet edaralarynda we beýleki degişli edara-kärhanalarynda sanly ulgamyň sazlaşykly işlemegi üçin degişli enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti.

19. LOT ¹ 77.
Baýramaly şäheriniň 1-nji ýaşaýyş jaý toplumynyň çäginde gurulýan 2 gatly, 8 öýli 9 sany ýaşaýyş jaýynyň daşky elektrik üpjünçiligi üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

20. LOT ¹ 78.
Baýramaly şäheriniň 1-nji ýaşaýyş jaý toplumynyň çäginde gurulýan 2 gatly, 8 öýli 9 sany ýaşaýyş jaýynyň agyz suw üpjünçiligi üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

21. LOT ¹ 79.
Baýramaly şäheriniň 1-nji ýaşaýyş jaý toplumynyň çäginde gurulýan 2 gatly, 8 öýli 9 sany ýaşaýyş jaýynyň lagym geçirijiler üpjünçiligi üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

22. LOT ¹ 81.
Welaýat jemagat hojalygy birleşiginiň garamagyndaky edara-kärhanalaryň hasabyndaky awtoulaglar we traktorlar üçin tekerleri hem-de akkumulýator batareýalaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

23. LOT ¹ 86.
Ministrlik üçin tehnikalaryň ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

24. LOT ¹ 94.
Ministrligiň degişli müdirligi üçin arassaçylyk serişdelerini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

25. LOT ¹ 95.
Ministrligiň degişli müdirliginde bug gazanlaryny abatlamak işlerini ýerine ýetirmek.
Buýrujy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

26. LOT ¹ 96.
Ministrligiň degişli müdirliginde bug gazanlaryny abatlamak üçin zerur bolan harytlardyr enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

27. LOT ¹ 100.
Ministrligiň degişli edaralaryna şahsy arassaçylyk serişdelerini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.

28. LOT ¹ 102.
Gulluga degişli binalaryň çiller ulgamly sowadyjylarynda abatlaýyş işlerini ýerine ýetirmek.
Buýrujy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

29. LOT ¹ 103.
Gullugyň edara we ýaşaýyş jaýlary üçin gaz ölçeýji enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

30. LOT ¹ 108.
Daşoguz şäheriniň Görogly köçesiniň ugrunda gurulýan köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň daşky inžener ulgamlarynyň gurluşygy hem-de abadanlaşdyryş işleri (1-nji, 4-nji tapgyr) üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

31. LOT ¹ 110.
Gullugyň zerurlyklary üçin arassaçylyk serişdelerini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

32. LOT ¹ 115.
Ministrligiň degişli müdirliginiň awtoulag tehnikalary üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

33. LOT ¹ 116.
Ministrligiň binalarydyr desgalarynda ýüzleý abatlaýyş işlerini geçirmek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

34. LOT ¹ 117.
Çaphana harytlaryny we serişdeleri satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

35. LOT ¹ 119.
Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň Arkaç köçesiniň ugrundaky ýerasty geçelgäniň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

36. LOT ¹ 124.
Ýuridik şahslary we maýa goýum taslamalary döwlet tarapyndan bellige almak bölümini kämilleşdirmek üçin zerur serişdeleri satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi.

37. LOT ¹ 127.
Türkmenistanyň ilatynyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwyny geçirmek üçin zerur bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti.

38. LOT ¹ 128.
Mary etrabynyň Diýar geňeşliginiň Kelteler obasyndaky 600 orunlyk mekdep üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

39. LOT ¹ 134.
Gulluga degişli tehnikalar üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

40. LOT ¹ 135.
Gulluga gerek bolan tehniki enjamlary we serişdeleri satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

41. LOT ¹ 145.
«Ahalsuwhojalyk» önümçilik birleşiginiň garamagyndaky önümçilik dolanyşyklaryň hasabyndaky suw göteriji enjamlaryň elektrik hereketlendirijilerini, rotorlaryny we starterlerini abatlamak.
Buýrujy: Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti.

42. LOT ¹ 150.
Mary şäherindäki gulluk ýaşaýyş jaýynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy.

43. LOT ¹ 151.
Ministrligiň degişli edara binalarynda howa sowadyjy çiller enjamyny gurnamak üçin enjamlary we ätiýaçlyk şaýlary satyn almak.
Satyn alyjy: Degişli döwlet edarasy.

44. LOT ¹ 154.
Institutyň işini sanly ulgama geçirmek we maglumat howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça enjamlary gurnamak we olara tehniki hyzmat etmek.
Buýrujy: Türkmenistanyň Hazar deňzi instituty.

45. LOT ¹ 155.
Institutyň işini sanly ulgama geçirmek we maglumat howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça gerekli enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Hazar deňzi instituty.

46. LOT ¹ 159.
Gullugyň Lebap welaýatynyň çäginde ýerleşýän binalaryny düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

47. LOT ¹ 170.
Gullugyň Ahal welaýatynyň çäginde ýerleşýän desgalarynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

48. LOT ¹ 171.
Gullugyň Mary welaýatynyň çäginde ýerleşýän binalar toplumynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

49. LOT ¹ 172.
Gullugyň Mary welaýatynyň çäginde ýerleşýän ýaşaýyş jaýynyň gurluşygy, abadanlaşdyryş işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

50. LOT ¹ 173.
Gullugyň Mary welaýatynyň çäginde ýerleşýän binalar toplumynyň daşky elektrik üpjünçiligi üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

51. LOT ¹ 174.
Gullugyň Mary welaýatynyň çäginde ýerleşýän desgasynda elektrik üpjünçiligi üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

52. LOT ¹ 175.
Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň «Mukaddeslik meýdançasyny» abadanlaşdyrmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

53. LOT ¹ 176.
Ylmy-tehniki ilerlemäniň ösüş derejesi bilen şertlenen, häzirki zaman ülňülerine laýyk gelýän enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Maliýe gözegçiligi gullugy.

54. LOT ¹ 177.
«Altyn asyr» Türkmen kölüniň şor suw akabalaryny gurmak, Garagum derýasynyň 744-nji kilometrliginde täze suw göteriji bekedi gurmak, “Türkmen atlary” döwlet birleşiginiň 1500 gektar ekerançylyk ýerleriniň durkuny täzelemek, Ahal welaýatynyň suwarymly ýerleriniň melioratiw ýagdaýyny gowulandyrmak (II tapgyr. Ak bugdaý etrabynyň «Watan» daýhan birleşigi), Gökdepe etrabyndaky 21-nji suw göteriji bekediň durkuny täzelemek, Suwaryş hem-de şor-zeý akaba ulgamlaryny üýtgedip, gaýtadan gurmak bilen, Aşgabat şäheriniň oba hojalyk ähmiýetli ýerlerini abadanlaşdyrmak (I tapgyr) we şäheriň arassalanan lagym suwlary bilen suwarymly täze ýerleri özleşdirmek (I tapgyr) üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

55. LOT ¹ 215.
Ministrligiň desgalary üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.

Bäsleşik 2022-nji ýylyň 12-nji maýynda geçirilýär. Bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalary, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar baradaky maglumatlary şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmalar esasynda alyp bilersiňiz: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi. 
Telefon belgileri: 39-46-39, 39-46-38, 39-46-32.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler