Soňky habarlar

Arhiw

Programmist

13
43973
Pocta:
vacancy@turkmenportal.com
Soňky täzelenme:

TURKMENPORTAL – IT önümçiligini işläp düzmek bilen meşgullanýar, şonuň netijesinde hem müşderilerimiz top-reýtinge düşüp, özlerine köpsanly ulanyjylary gazanýarlar.

Biziň inženerler we dizaýnerler toparymyz ýokary hilli web we ykjam goşundylary işläp düzýär. Biziň ähmiýet berýän zatlarymyz: sowatly taýýarlanan arhitektura, gowy kod, döwrebap dizaýn, düşnükli UX.

Eger sen ökde programmist bolsaň, onda seniň ornuň biziň toparymyzda!

Şu ugurlar boýunça programmistler gerek:

 • Frontend (islendik diller);
 • Backend (islendik diller);
 • Mobil goşundylar (islendik diller).

Biziň talaplarymyz:

 • Iş tejribesiniň bolmagy;
 • Başga kodlardan baş çykarmak başarnygynyň bolmagy;
 • Toparlaýyn işlemäge ukyply bolmagy.

Mundan başga-da, dalaşgärleri işe almakda aşakdakylar goşmaça aýratynlyk bolup biler:

 • Bu ugurda tejribesiniň bolmagy;
 • Best practices biliminiň bolmagy (SOLID, DRY, programmirlemegiň patternleri);
 • Iňlis dilini bilmek;
 • Anketanyň talaplaryndaky punktlara doly laýyk gelmek.

Iş şertleri:

 • Synag möhleti - 1 aý;
 • Giňişleýin iş tertibi, gaýybana işlemek mümkinçiligi;
 • Ýerli hasapda durmak zerurlygy ýok;
 • Aýlyk hakynyň gijikdirilmän berilmegi;
 • Iň pes bellenen aýlyk haky 5000 manat, ýöne bu tölegiň ahyrky çägi däl we deslapky aýlyk tölegi iş tejribesine laýyklykda kesgitlenilýär;
 • Türkmenistanyň Zähmet kodeksine laýyklykda resmileşdirilýär;
 • Sowatlylygyňy we başarnyklaryňy ösdürmek üçin mümkinçilikleriň bolmagy;
 • IT ösüş mümkinçilikleriňi kesgitlejek halypalaryň bolmagy;
 • Netijeli işlemäge ýardam berýän dostlukly we mylaýym atmosfera;
 • Çäklendirilmedik kofe, çaý, şeýle hem wideo oýunlary oýnamak üçin şerti we başarnykly garşydaşlary özünde jemleýän döwrebap we rahat open space ofisi;
 • Işini we kompaniýasyny gowy görýän kärdeşler bilen gurşalan iş durmuşy. Biz diňe bir bilelikde işlemän, bilelikde dynç hem alýarys. Pyýada gezelençlere gidýäris, welosiped sürýäris, futbol oýnamagy halaýarys we ş.m. gyzyklanmalar bilen meşgullanýarys. Bu ýerde hemişe özüňize ýakyn kärdeşleri taparsyňyz.

Hökmany bellemeli zat!

 1. Rezýumeňizi isleg bildirýän wezipäňiziň ady bilen vacancy@turkmenportal.com elektron salgysyna ugradyň;
 2. Öz taýýarlan taslamalaryňyza salgylanyp, hünär işiňiz barada goşmaça hat taýýarlap hem rezýumeňiziň ýany bilen ugradyň (Portfolio);
 3. Portfoliosyz rezýume göz öňüne tutulmaýar;
 4. Bu wezipede bize nähili ýardam edip biljekdigiňizi beýan ediň;
 5. Görkezilýän talaplara laýyk gelmeýän bolsaňyz, boş iş orny üçin ýüz tutmazlygy Sizden haýyş edýäris.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Baydurdy ( 07.02.2022 )

Men HTML, CSS, Javascript we Node.js dillerini bilyarin on ish tejribam yok, yone oz tanyshdyrmak maksady bilen doreden pryektim bar

38
max20021999 ( 03.03.2022 )

Baydurdy gel ikimiz partnyor bolaly

45
max20021999 ( 03.03.2022 )

Men back end developer Python API, DB, Patternlary bilyan edil hazir men arassa kodyn ustunde isleyan. Mende 2 sany proyekt bar sony yoretsen bolyar

43
ReactJs ( 13.06.2022 )

Salam max shu wagtam proyektlerniz barmy menem reactda front yazyan ishleship biljek gerek bolsa +99364222017 shu nomere jan edip bilersiniz

10
rozmuradovrahmet07 ( 21.05.2022 )

menem html we css bilýän ýöne mendede proýektim bar

16
makintosh ( 22.05.2022 )

men html we css owrendim hazir php owrenyan githabda proyektlerimi goydum tejribam yok ishlemage howes uly

11
Programmer ( 14.06.2022 )

Salam Men Full-stack developer ýagny Front end we Back end programmist. Front end ugrundan bilýän programmirowaniýa dillerim we frameworklarym: Html css javascript boostrap jquery Back end ugrundan bilýän programmirowaniýa dillim we frameworkym: Php we Laravel Iňlis rus türk dillerini bilýän. Iş tejribäm ýok ýöne birnäçe proýektlarym düzen web saýlarym bar. Turkmen portaldan basga adamlar habarlaşmak islese email poçtam: komputeratamyrat@gmail.com

9
max20021999 ( 04.08.2022 )

Salam gadyrdan frontçylar! Meniň adym Maksat. Men bask-end - çy islendik çylşyrymlylykdaky saýtlary we ýokary nagruzkaly sistemalary düzýän. Men sizleriň partfolny proýektleriňize kömek edip bilerin. Habarlaşmak üçin Nomerim +99362853499.

6
Meňzeş täzelikler