Programmist

0
7277
Pocta:
vacancy@turkmenportal.com

TURKMENPORTAL – IT önümçiligini işläp düzmek bilen meşgullanýar, şonuň netijesinde hem müşderilerimiz top-reýtinge düşüp, özlerine köpsanly ulanyjylary gazanýarlar.

Biziň inženerler we dizaýnerler toparymyz ýokary hilli web we ykjam goşundylary işläp düzýär. Biziň ähmiýet berýän zatlarymyz: sowatly taýýarlanan arhitektura, gowy kod, döwrebap dizaýn, düşnükli UX.

Eger sen ökde programmist bolsaň, onda seniň ornuň biziň toparymyzda!

Şu ugurlar boýunça programmistler gerek:

 • Frontend (islendik diller);
 • Backend (islendik diller);
 • Mobil goşundylar (islendik diller).

Biziň talaplarymyz:

 • Iş tejribesiniň bolmagy;
 • Başga kodlardan baş çykarmak başarnygynyň bolmagy;
 • Toparlaýyn işlemäge ukyply bolmagy.

Mundan başga-da, dalaşgärleri işe almakda aşakdakylar goşmaça aýratynlyk bolup biler:

 • Bu ugurda tejribesiniň bolmagy;
 • Best practices biliminiň bolmagy (SOLID, DRY, programmirlemegiň patternleri);
 • Iňlis dilini bilmek;
 • Anketanyň talaplaryndaky punktlara doly laýyk gelmek.

Iş şertleri:

 • Synag möhleti - 1 aý;
 • Giňişleýin iş tertibi, gaýybana işlemek mümkinçiligi;
 • Ýerli hasapda durmak zerurlygy ýok;
 • Aýlyk hakynyň gijikdirilmän berilmegi;
 • Iň pes bellenen aýlyk haky 5000 manat, ýöne bu tölegiň ahyrky çägi däl we deslapky aýlyk tölegi iş tejribesine laýyklykda kesgitlenilýär;
 • Türkmenistanyň Zähmet kodeksine laýyklykda resmileşdirilýär;
 • Sowatlylygyňy we başarnyklaryňy ösdürmek üçin mümkinçilikleriň bolmagy;
 • IT ösüş mümkinçilikleriňi kesgitlejek halypalaryň bolmagy;
 • Netijeli işlemäge ýardam berýän dostlukly we mylaýym atmosfera;
 • Çäklendirilmedik kofe, çaý, şeýle hem wideo oýunlary oýnamak üçin şerti we başarnykly garşydaşlary özünde jemleýän döwrebap we rahat open space ofisi;
 • Işini we kompaniýasyny gowy görýän kärdeşler bilen gurşalan iş durmuşy. Biz diňe bir bilelikde işlemän, bilelikde dynç hem alýarys. Pyýada gezelençlere gidýäris, welosiped sürýäris, futbol oýnamagy halaýarys we ş.m. gyzyklanmalar bilen meşgullanýarys. Bu ýerde hemişe özüňize ýakyn kärdeşleri taparsyňyz.

Hökmany bellemeli zat!

 1. Rezýumeňizi isleg bildirýän wezipäňiziň ady bilen vacancy@turkmenportal.com elektron salgysyna ugradyň;
 2. Öz taýýarlan taslamalaryňyza salgylanyp, hünär işiňiz barada goşmaça hat taýýarlap hem rezýumeňiziň ýany bilen ugradyň (Portfolio);
 3. Portfoliosyz rezýume göz öňüne tutulmaýar;
 4. Bu wezipede bize nähili ýardam edip biljekdigiňizi beýan ediň;
 5. Görkezilýän talaplara laýyk gelmeýän bolsaňyz, boş iş orny üçin ýüz tutmazlygy Sizden haýyş edýäris.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler