Soňky habarlar

Arhiw

Grafik dizaýner

0
31753
Pocta:
vacancy@turkmenportal.com
Soňky täzelenme:

TURKMENPORTAL – iş gerimini giňeltmekde öz döredijilikli toparyna grafik dizaýneri hem gözleýär. Studiýa ideýanyň döredilmeginden başlap, onuň doly durmuşa ornaşdyrylmagyna çenli toplumyň marketing taslamalaryna gönükdirilendir.

Eger sen ökde grafik dizaýner bolsaň, onda öz rezýumeňi ugrat!

Nähili wezipäni ýerine ýetirmeli:

 • Flaýerleriň, broşýuralaryň, rezýumeleriň, Gif-animasiýalaryň maketlerini döretmek;
 • Illustrator, Photoshop programmalarynda grafik elementleri döretmek;
 • Prezentasiýalaryň dizaýnyny işläp düzmek;
 • Internetde ulanmak üçin maketleri taýýarlamak (sosial torlaryň bezegi we ş.m);
 • Infografika döretmek;
 • Web saýtlar üçin bannerleri ýasamak.

Biziň talaplarymyz:

 • Adobe Photoshop, CorelDraw, Illustrator, InDesign ýaly ýöriteleşdirilen programmalar bilen işläp bilmek;
 • Kompýuteri, interneti we ähli ofis programmalaryny sowatly ulanyp bilmek;

Mundan başga-da, dalaşgärleri işe almakda aşakdakylar goşmaça aýratynlyk bolup biler:

 • Bu ugurda iş tejribesiniň bolmagy;
 • Figma ýa-da Adobe XD programmalarynda işläp bilmek;
 • Anketanyň talaplaryndaky punktlara doly laýyk gelmek.

Iş şertleri:

 • Synag möhleti - 1 aý;
 • Amatly iş tertibi, erkin geýimde işlemek;
 • Iş wagty: 9:00-dan 18:00-a çenli ýa-da 10:00-dan - 19:00-a çenli;
 • Doly iş;
 • Ýerli hasapda durmak zerurlygy ýok, ýöne Aşgabatda işlemeli;
 • Iň pes bellenen aýlyk haky 3000 manat;
 • Aýlyk hakynyň möçberi söhbetdeşlik wagtynda kesgitlenýär;
 • Aýlyk hakynyň gijikdirilmän berilmegi;
 • Sowatlylygyňy we başarnyklaryňy ösdürmek üçin mümkinçilikleriň bolmagy;
 • Çäklendirilmedik kofe, çaý, şeýle hem wideo oýunlary oýnamak üçin şerti we başarnykly garşydaşlary özünde jemleýän döwrebap we rahat open space ofisi;
 • Netijeli işlemäge ýardam berýän dostlukly we mylaýym atmosfera;
 • Işini we kompaniýasyny gowy görýän kärdeşler bilen gurşalan iş durmuşy. Biz diňe bir bilelikde işlemän, bilelikde dynç hem alýarys. Pyýada gezelençlere gidýäris, welosiped sürýäris, futbol oýnamagy halaýarys we ş.m. gyzyklanmalar bilen meşgullanýarys. Bu ýerde hemişe özüňize ýakyn kärdeşleri taparsyňyz.

Hökmany bellemeli zat!

 1. Rezýumeňizi isleg bildirýän wezipäňiziň ady bilen vacancy@turkmenportal.com elektron salgysyna ugradyň;
 2. Öz taýýarlan taslamalaryňyza salgylanyp, hünär işiňiz barada goşmaça hat taýýarlap hem rezýumeňiziň ýany bilen ugradyň (Portfolio);
 3. Portfoliosyz rezýume göz öňüne tutulmaýar;
 4. Bu wezipede bize nähili ýardam edip biljekdigiňizi beýan ediň;
 5. Görkezilýän talaplara laýyk gelmeýän bolsaňyz, boş iş orny üçin ýüz tutmazlygy Sizden haýyş edýäris.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler