Soňky habarlar

Arhiw

Makron: Fransuz-türkmen gatnaşyklarynyň oňyn ösüşi bizi guwandyrýar

22:4502.10.2023
0
21500

Fransiýa Respublikasynyň Prezidenti Emmanuel Makron Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adyna ýurduň Garaşsyzlyk baýramynyň 32 ýyllygy mynasybetli hat ýollady.

Türkmenistanyň Halkara habarlar merkeziniň habar berşi ýaly, gutlag hatynda, hususan-da, şeýle ýazylýar:

– Hormatly jenap Prezident,

Türkmenistanyň milli baýramy – Garaşsyzlyk güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglarymy we iň gowy arzuwlarymy ibermäge şatdyryn.

Fransiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklaryň oňyn ösüş häsiýeti meni guwandyrýar, munuň özi biziň syýasy dialogymyzyň işjeňleşdirilmegi hem-de ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň uly geljegi bilen şertlendirilendir.

Ýakynda Türkmenistanyň wekiliýetiniň Pariže bolan saparynyň jemlerine laýyklykda biz ykdysady, ekologiýa, oba hojalygy, energetika, ylym we medeniýet ulgamlarynda gatnaşyklary has-da pugtalandyrmak boýunça işlerimizi dowam etmelidiris. Bilelikdäki tagallalarymyz netijesinde täze taslamalaryň üstünlikli amala aşyryljakdygyna ynanýaryn.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň