Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Prezidenti ýurduň kazyýet edaralarynda işgärleriň ýerlerini üýtgetdi

22:1806.09.2023
0
31947

Habar berşimiz ýaly, şu gün geçirilen Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisiniň barşynda Prezident Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistanyň kazyýetleriniň kazylaryny wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakynda» Permana gol çekdi.

Resminama laýyklykda:

Tawus Kakageldiýewna Handurdyýewa Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň kazysy wezipesine bellenilip, ol Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrap kazyýetiniň kazysy wezipesinden boşadyldy.

Babajan Gurbangeldiýewiç Welmämedow Ahal welaýat kazyýetiniň başlygy wezipesine bellenilip, ol Ahal welaýat kazyýetiniň kazysy wezipesinden boşadyldy.

Ahmetýar Kömekowiç Saparow Ahal welaýat kazyýetiniň kazysy wezipesine bellenilip, şol kazyýetiň prezidiumynyň düzümine girizilip, ol Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäher kazyýetiniň kazysy wezipesinden boşadyldy.

Geldymurad Ýoldaşowiç Rozyýew Daşoguz welaýat kazyýetiniň başlygynyň orunbasary wezipesine;

Güljan Jorakulyýewna Babanazarowa Lebap welaýat kazyýetiniň kazysy wezipesine bellenildi.

Öwezmyrat Begmyradowiç Döwletow Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň kazyýetiniň kazysy wezipesine bellenilip, ol Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrap kazyýetiniň kazysy wezipesinden boşadyldy.

Nurgeldi Bekmyradowiç Baýryýew Arkadag şäheriniň Gorjaw etrabynyň kazyýetiniň kazysy wezipesine;

Gurbandurdy Oräýewiç Annaýew Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrap kazyýetiniň başlygynyň orunbasary wezipesine;

Jemşit Hesenowiç Hesenow Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäher kazyýetiniň başlygynyň orunbasary wezipesine;

Döwlet Orazgulyýewiç Alowow Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäher kazyýetiniň başlygynyň orunbasary wezipesine bellenildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň