Soňky habarlar

Arhiw

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyna häkim bellendi

22:1804.09.2023
0
25276

Ozal habar berşimiz ýaly, ­şu gün Prezident Serd­ar Berdimuhamedow oba­­senagat toplumyna gö­z­egçilik edýän wise-­pr­emýer T.Atahallyýe­wiň­ hem-de welaýatla­ryň ­häkimleriniň gat­naşma­gynda sanly ulg­am ark­aly iş maslaha­tyny ge­çirdi.

Iş maslahatynyň barşynda döwlet Baştutany degişli resminamalara gol çekip, Röwşen Welmyradowiç Jumaýewi Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň häkimi wezipesine belledi we Ak bugdaý etrabynyň häkiminiň orunbasary S.Çopanowy etrabyň häkiminiň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmekden boşatdy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň