Soňky habarlar

Arhiw

Ylmy-tehnologik merkezler hakynda Düzgünnama tassyklanyldy

22:2828.07.2023
0
35707

Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlary boýunça täze, ýokary netijeli tehnologiýalary döretmek hem-de ösdürmek, geljegi uly önümçilikler babatda ylmyň, bilimiň, önümçiligiň we täjirçiligiň amatly özara baglanyşygyny üpjün etmek bilen bagly işleri döwrebap amala aşyrmak, şeýle hem «Ylmy edaralar hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, ylmy-tehnologik merkezleriň işini talabalaýyk ýola goýmak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Resminama laýyklykda, ylmy-tehnologik merkezler hakynda Düzgünnama tassyklanyldy.

Ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň garamagyndaky ylmy-tehnologik merkezleriň işini Düzgünnama laýyklykda alyp barmak bellenildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň