Soňky habarlar

Arhiw

Serdar Berdimuhamedow Özbegistanyň Prezidentini doglan güni mynasybetli gutlady

09:1024.07.2023
0
20621

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewe doglan güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny, arzuwlaryny iberdi.

«Siziň parasatly we öňdengörüjilikli syýasatyňyz netijesinde, Özbegistan Respublikasy ösüşiň täze tapgyryna gadam basdy. Häzirki wagtda Özbegistanda halkyň durmuş derejesini, ýurduň dünýä ýüzündäki abraýyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen giň gerimli özgertmeler amala aşyrylýar» diýip, döwlet Baştutany gutlag hatynda nygtaýar. Bu barada «Türkmenistan» gazetinde habar berildi.

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasyndaky ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk barada aýtmak bilen, bu gatnaşyklaryň halklaryň arasyndaky däp bolan dost-doganlyk, hoşniýetli goňşuçylyk, deňhukuklylyk, hormat goýmak, özara goldaw bermek ýörelgelerine esaslanýandygyny belledi. Häzirki wagtda türkmen-özbek hyzmatdaşlygy dürli ugurlar boýunça okgunly ösdürilýär.

Serdar Berdimuhamedow bilelikdäki tagallalar esasynda döwletara gatnaşyklaryň täze mazmun bilen baýlaşdyryljakdygyna ynam bildirip, Prezident Şawkat Mirziýoýewe berk jan saglyk, bagtyýarlyk, jogapkärli işinde üstünlik, Özbegistanyň doganlyk halkyna bolsa abadançylyk we mundan beýläk-de gülläp ösüş arzuw etdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň