Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň müdiriýetiniň mejlisi geçirildi

23:3410.07.2023
0
23360

Şu gün Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň müdiriýetiniň mejlisi geçirildi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Bellenilişi ýaly, mejlisiň gün tertibine birnäçe meseleler girizildi.

Mejlisde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça ilkinji nobatdaky wezipelere garaldy hem-de öňde durýan işleriň anyk ugurlary kesgitlenildi.

Şeýle hem mejlisiň barşynda guramaçylyk meselelerine-de seredildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň