Soňky habarlar

Arhiw

«Arassa Kümüş» Türkmenistanyň ýaşaýjylaryna ulagy arassalaýyş hyzmatyny hödürleýär

14:5922.05.2023
0
74249

«Arassa Kümüş» hususy kärhanasy Türkmenistanyň ýaşaýjylaryna ulag serişdelerini baryp ýuwup bermek we himiki arassalamak hyzmatlaryny hödürleýär.

«Arassa Kümüş» awtoulag arassalaýyş kärhanasy dürli hili ulaglary ýokary derejede arassalamagy üpjün edýär: awtoulaglary, motosiklleri, awtobuslary, ýörite tehnikalary, katerleri, gämileri we beýlekileri.

Müşderilere saýlamak üçin arassalamagyň dürli görnüşleri — bug bilen arassalamak, ulagyň salonyny tertipleşdirmek we dezinfeksiýa etmek (oturgyçlary, çehollary, halyçalary, bagaž böleginiň aýnalaryny we beýleki bölekleri bejermek), diskleri, tekerleri, tigiriň arkalaryny, moldingleri arassalamak, howa üfleýjileri arassalamak we dezinfeksiýa etmek ýetirilýär.

«Arassa Kümüş» kärhanasynyň hyzmatlaryndan peýdalanmagyň oňaýly mümkinçilikleri:

  • Hünärmenler gury bug bilen ulagyň hereketlendirijisini oňat we howpsuz arassalaýarlar. Bu prosesde bug generatorynyň ulanylmagy ýokary basyşly awtoulag ýuwulýan merkezleriň işinden tapawutlylykda ýumşak we doly howpsuz geçirilýär. Şol bir wagtyň özünde bu işde tapawutlylykda suw az mukdarda sarp edilýär;
  • Usullylyk bilen alnyp barylýan ýuwmak işi ulagyň çyzylmagyna we reňkine zeper ýetmegine täsir etmeýär;
  • himiýa serişdeleriniň ulanylmaýandygy sebäpli, ulagyň gorag örtügine we ulagyň nowasyna zyýan ýetmeýär;
  • ulagyň hereketlendirijisiniň elektrik simlerine we ulagyň elektrik gurluşly böleklerine zyýan ýetmek howpy hem ýokdur;
  • dezinfeksiýa işleri bakteriýalary we wiruslary 99,9% ýok edýär;
  • himiki ýuwujy serişdelere bolan zerurlyk ep-esli peselýär.

Arassalaýyş işleriniň islendik görnüşi gysga wagtda we ýokary hilli ýerine ýetirilýär.

Habarlaşmak üçin:

  • ýerleşýän salgysy: Aşgabat ş., Bitarap Türkmenistan şaýoly, 102-nji jaý;
  • telefon belgileri: (+993 65) 05 43 33, (+993 65) 10 84 44;
  • sosial media ulgamyndaky sahypasy;
  • elektron poçta salgysy: arassakumus@list.ru
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň