Soňky habarlar

Arhiw

Döwlet etalon merkeziniň wekilleri Astanada deňeşdirme geçirmek boýunça seminara gatnaşarlar

17:1605.04.2023
0
35616

Türkmenistanyň Döwlet etalon merkeziniň hünärmenleri 3—7-nji aprel aralygynda Gazagystanyň Astanada şäherinde geçiriljek «Deňeşdirmeleri guramak we geçirmek» mowzugyna bagyşlanan tehniki sebitleýin seminara gatnaşarlar.

Seminar Germaniýanyň Federal Fizika we Tehnologiýa Institutynyň «Merkezi Aziýa ýurtlarynda hil infrastrukturasyny güýçlendirmek» taslamasynyň çäginde guralýar. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet etalon merkeziniň ylmy-usuly marketing we halkara tejribesini öwreniş bölüminiň müdiri Aýna Söýünowa salgylanyp, «SNG Media» neşiri habar berdi.

Hünärmeniň belleýşi ýaly, seminar gatnaşyjy ýurtlary suwda PH; suwuk aýna termometrleri - manometrler; güýç; tejribehanalaryň arasynda bilelikdäki deňeşdirmeleriň gurluşygy ýaly saýlanan ugurlarda özbaşdak özara deňeşdirmeleri geçirmäge taýýarlamaga gönükdirilendir.

Seminaryň çäginde iki sany PT-hasabatyny, ölçeg netijeleriniň düşündirişlerini (deňsizliklerini) tanyşdyrmak, şeýle hem bar bolan okatmagyň usullaryny we olary kämilleşdirmegiň gurallaryny hödürlemek meýilleşdirilýär.

Okuw seminaryň çägindäki okuwy geçenden soň, gatnaşyjy ýurtlaryň tejribehanalary ýokarda agzalan ugurlarda özbaşdak deňeşdirme geçirmäge taýyn bolar. Ýeri gelende bellesek, bilelikdäki deňeşdirmelere gatnaşmak Döwlet Etalon Merkeziniň esasy maksady bolan kalibrleme we synag laboratoriýasy üçin ISO 17025 halkara akkreditasiýasyny almak üçin möhüm ädimleriň biridir.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň