Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanda Döwlet Maslahatynda goýlan wezipeler bilen bagly kanunçylyk namalary taýýarlanylýar

11:3601.10.2022
0
18000

Türkmenistanda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň Döw­let Mas­la­ha­tyn­da öň­de go­ýan we­zi­pe­le­rin­den ugur alyp, kanunçylyk namalarynyň taslamalary taýýarlanylýar. Bu barada Hökümetiň düýn geçirilen mejlisinde Türk­me­nis­ta­nyň Mil­li Ge­ňe­şi­niň Mej­li­si­niň Baş­ly­gy G.Mäm­me­do­wa döwlet Baştutanyna habar berdi.

Türkmenistanyň Pre­zi­den­ti­miniň Döw­let Mas­la­ha­tyn­da öň­de go­ýan we­zi­pe­le­rin­den ugur alyp, hä­zir­ki wagt­da iş to­par­la­ryn­da ýur­du­my­zyň dur­mu­şy­nyň dür­li ugur­la­ry­na de­giş­li jem­gy­ýet­çi­lik gat­na­şyk­la­ry­ny düz­gün­leş­dir­mek bo­ýun­ça bir­nä­çe ka­nun tas­la­ma­la­ry taý­ýar­la­nyl­ýar. Döw­rüň ta­lap­la­ry­na la­ýyk­lyk­da, he­re­ket ed­ýän ka­nun­la­ryň bir­nä­çe­si­ne üýt­get­me­le­ri we goş­ma­ça­la­ry gi­riz­mek bo­ýun­ça iş­ler ge­çi­ril­ýär. Döwlet Baştutanynyň bu mas­la­hat­daky çy­ky­şyn­dan ge­lip çyk­ýan we­zi­pe­le­ri dur­mu­şa ge­çir­mek mak­sa­dy bi­len, ka­nun­çy­lyk ul­ga­my­ny mun­dan beý­läk-de kä­mil­leş­dir­mä­ge, döw­let sy­ýa­sa­ty­ny wa­gyz et­mek we ka­nun­çy­lyk na­ma­la­ry­ny ila­ta dü­şün­dir­mek ba­bat­da al­nyp ba­ryl­ýan iş­le­riň iler­le­me­gi­ne ýar­dam ed­ýän anyk çä­re­ler iş­le­nip taý­ýar­la­nyl­ýar.

Döw­let Baş­tu­ta­ny­ Ser­dar Berdimuhamedow türk­men jem­gy­ýe­ti­niň hu­kuk esas­la­ry­ny mun­dan beý­läk-de kä­mil­leş­dir­mek, jem­gy­ýet­de de­mok­ra­tik däp­le­ri pug­ta­lan­dyr­mak bo­ýun­ça al­nyp ba­ryl­ýan iş­le­riň örän mö­hüm­di­gi­ni nyg­ta­dy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň