Arhiw

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň başlygy Özbegistanyň Prezidenti bilen duşuşdy

20:1208.09.2022
0
6243
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň başlygy Özbegistanyň Prezidenti bilen duşuşdy

Häzirki wagtda Dünýä döwletleriniň parlamentleriniň zenan ýolbaşçylarynyň sammitine gatnaşmak bilen baglylykda Özbegistanyň Daşkent şäherinde saparda bolýan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň başlygy G.Mämmedowa 8-nji sentýabrda Özbegistanyň Prezidenti bilen duşuşdy.

Duşuşygyň başynda G.Mämmedowa özbek Liderine Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň hem-de Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň gyzgyn salamlaryny we hoşniýetli arzuwlaryny ýetirdi.

Özbegistanyň Prezidenti ynamdar dostluga, hoşniýetli goňşuçylyga hem-de strategiki hyzmatdaşlyga esaslanýan Türkmen—özbek gatnaşyklarynyň häzirki ýokary derejesini kanagatlanma bilen belledi.

Duşuşygyň dowamynda köpugurly hyzmatdaşlygy giňeltmek, bilelikdäki taslamalary we medeni-ynsanperwer ugurda özara tejribe alyşmak babatda iki döwletiň parlamentleriniň möhüm orna eýedigi aýratyn nygtaldy. Şeýle-de Parlamentara bilelşigiň, şonuň bilen birlikde Merkezi Aziýa sebitindäki dialog meýdançalarynyň çäklerinde ýola goýlan netijeli hyzmatdaşlyga ýokary baha berildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň