Soňky habarlar

Arhiw

Awazadaky «Rowaç» kottejler toplumy myhmanlary kabul edip başlady

21:3202.08.2022
0
3389
Awazadaky «Rowaç» kottejler toplumy myhmanlary kabul edip başlady

Zähmet rugsadynda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda 1-nji awgustda Hazar deňziniň kenarynda täze «Rowaç» kottejler toplumynyň açylyş dabarasynyň bolandygyny habar beripdik.

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň dynç alyş-şypahana düzüminiň üstüni ýetiren bu toplum dynç almaga gelýänleri şu günden başlap kabul edip başlady – diýip, türkmen telewideniýasy habar berýär.

Ozal ýatladyşymyz ýaly, 240 maşgala niýetlenen kottej şäherçesi bir wagtda 900-e golaý adamy kabul edip bilýär. 10 gektar meýdanda ýerleşýän bu toplumda ähli amatlyklary bolan 48 sany 2 gatly kottejler, sport we çagalar üçin oýun meýdançalary, ýüzmek üçin açyk howuz ýerleşýär. Hyzmat ediş merkezinde restoran ýerleşdirilip, bu ýerde dynç alýanlara ýokary hilli hyzmatlary hödürleýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň