Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanda muzeýlere «Milli» hukuk derejesi berler

23:2029.04.2022
0
7501

Şu gün geçirilen Minstrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisiniň dowamynda Türkmenistanyň Prezidenti muzeýlere «Milli» hukuk derejesini bermegiň tertibini we şertlerini tassyklanyldy.

«Watan» habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurtda muzeý işini has-da kämilleşdirmek, muzeýleriň işiniň ösdürilmegini goldamak maksady bilen, şeýle hem «Medeniýet hakynda» we «Muzeýler we muzeý işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunlaryna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, muzeýlere «Milli» hukuk derejesini bermegiň tertibi we şertleri tassyklanyldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň