Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistan Merkezi Aziýa ýurtlarynyň oba hojalyk ministrleriniň maslahatyna ýolbaşçylyk etdi

12:4609.03.2022
0
5247

Türkmenistan Merkezi Aziýa ýurtlarynyň oba hojalyk ministrleriniň tebigy baýlyklary toplumlaýyn dolandyrmak arkaly sebitde durnukly oba hojalygyny ösdürmäge bagyşlanan bäşinji maslahatyna ýolbaşçylyk etdi. Bu barada «Нейтральный Туркменистан» gazetinde habar berildi.

Pikir alyşmalar häzirki ösüş depginini saklamak bilen tebigy baýlyklaryň binýadyny gorap biljek çözgütleri tapmaga gönükdirildi, şol bir wagtyň özünde häzirki ekerançylyk modeliniň azyk üpjünçiliginde gazanan üstünligi inkär edip bolmajak zat hökmünde bellendi.

Duşuşygyň maksady, tebigy baýlyklary dolandyrmak meselesinde ylalaşyga gelmekden, Merkezi Aziýa sebitiniň agro-ekologiki şertleriniň manysyny aýdyňlaşdyrmakdan ybaratdyr.

Türkmenistanyň oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri Allanur Altyýew, gatnaşyjylara ýüzlenip, ýurduň sebitdäki daşky gurşawyň ýagdaýyny gowulaşdyrmakda, suw çeşmelerini toplumlaýyn dolandyrmak, ýerleri, tokaýlary, öri meýdanlaryny tygşytly ulanmak şeýle hem ýörelgeleriň durmuşa geçirilmegini üpjün etmekde alyp barýan halkara we sebitleýin başlangyçlaryny sanap geçdi.

Duşuşygyň çäginde tebigaty dolandyrmagyň çylşyrymlylygyny göz öňünde tutup, agro-ekologiki syýasata sebitleýin garaýyş döretmek barada pikir alyşmak geçirildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň