Soňky habarlar

Arhiw

Daşoguz welaýatynda sarymsagyň hasyllylygyny artdyrmak boýunça işler alnyp barylýar

14:4324.01.2022
0
4656

Daşoguz welaýatynyň ekerançylary oba hojalyk ekinleriniň hasyllylygyny ýokarlandyrmaga çalyşýarlar. Güýzlik ekinleriň käbir görnüşleriniň köpçülikleýin ekilmegi bu ugurda alnyp barylýan işleriň bir ýoludyr. Melelem, sarymsak bu ugurda netijeli ösümlikleriň biridir.

Sarymsak sowuga has durnukly ekindir. Sebitiň howa şertlerine görä, ony dürli güýz aýlarynda ekip bolýar. Durnukly sowuk howa düşýänçä onuň kökleri topraga ýagşy ornaşmalydyr, ýöne ýapraklamaly däldir. Güýzlik sarymsak önümçiligi onuň hiline we gyşdan çykmagy üçin ekin ýeriniň saýlanşyna köp zat baglydyr. Onuň gysga wagta ýetişengeligi, hasyllylygy şeýle hem ekilen ýerine uýgunlaşmagy hilini saýlamakda aýgytlaýjy şertdir. Sarymsak hyýar ýa-da kädi, galla ekinleriň käbir görnüşleri ýaly bir ýyllyk ekinlerden soň gowy gögerýär diýilýär.

Sarymsaga, şol sanda irki gök sarymsaga islegiň hemişe ýokarylygy ony ekmegiň girdejilidigini görkezýär. Ýurdumyzda gök-miwe ekinlerini iri öndürijileriň biri bolan Türkmenistanyň demirgazykda ýerleşýän welaýatynda soňky ýyllarda güýzlik sogan ýetişdirmegiň özleşdirilendiginem aýtmak gerek.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň